نمایش ها

نمایش خوابمردگی

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲۲ دی تا ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش دَم

پلاتو همایون صنعتی کرمان
۰۴ بهمن تا ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی پاییز نگفته بود

اداره تئاتر - خانه نمایش
۰۴ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی مذاکره اکتاوها

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۴ اسفند ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی سگ

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۴ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی تماشاچی محکوم به اعدام

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۰۴ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

کنسرت-نمایش توراندخت

برج آزادی - سالن اصلی
۰۵ اسفند ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش بی تابستان

تئاتر مستقل تهران
۱۵ بهمن تا ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۰۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش آن ها

پلاتو روباز مجتمع فرشچیان شهر اصفهان
۲۷ بهمن تا ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش پیر پسرا

تالار فخرالدین اسعد گرگانی (گرگان - سالن اصلی)
۰۱ اسفند تا ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

گیم تیاتر راز گنجور

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (سالن بوستان)
۰۹ دی تا ۰۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

نمایش پوبلیکومس بشیمپفونگ

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۲۷ دی تا ۰۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۳۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش شوبیل

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۰۱ بهمن تا ۰۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش کله پوچ‌ها

دانشگاه صنعتی امیرکبیر آمفی تئاتر مولانا
۰۴ اسفند تا ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش زهرماری

تماشاخانه ملک
۰۱ بهمن تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۱۵
:  ۴۵,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش کافکا با من سخن بگو

تماشاخانه شانو
۰۶ دی تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سلول

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲۳ دی تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش پشت کلانتری،کوچه اول، زیر تیر چراغ برق

سالن آمفی‌تئاتر هوشنگ حنیفه - پاکدشت
۲۵ بهمن تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش کالاندولا

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۲۳ بهمن تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش تو با من سالسا می رقصی

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱)
۰۸ اسفند تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرگ مولف

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۸ اسفند تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش موش + گربه

تماشاخانه ایران تماشا
۱۱ بهمن تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:  ۵۰,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش کاش خوابت رو ندیده بودم

تئاتر شهر کرج، سالن استاد فتحعلی بیگی
۰۷ اسفند تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی تماشاچی محکوم به اعدام

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۷ بهمن تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی چشم اندازی از پل

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۹ اسفند تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۷:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

اجراخوانی دریای خون

اداره تئاتر - خانه نمایش
۱۱ اسفند ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۸:۰۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش از آن همه سکوت که فریادش را کسی نشنید

حوزه هنری - تالار سوره
۰۳ اسفند تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰

نمایش استعمار یک قلب ماتم زده

فرهنگسرای مهر، شاهرود
۰۶ اسفند تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

پرفورمنس خون بخور جان

عمارت روبرو
۰۴ اسفند تا ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش پیک نیک در میدان جنگ

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۰۵ اسفند تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش رئیس مزرعه

خانه فرهنگ شیخ جنید - پیشوا
۲۴ بهمن تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۱۵
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش جایزه داروین

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۲۴ بهمن تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش یک مهمانی خون آلود

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۱ اسفند تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش حسنی و ده شلمرود (توی ده شلمرود)

تماشاخانه ایران تماشا
۰۹ اسفند تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۵۰,۰۰۰ و ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش از فرداش

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۲ اسفند تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دختر قهرمان و میر نوروزی

برج آزادی - سالن اصلی
۱۶ اسفند تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش ۳۰/دی/۹۵

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
۱۵ بهمن تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش جوادیه

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
۰۵ اسفند تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۴۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش زنده باد ۶۰

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۵ اسفند تا ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش جک قاتل

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۱ اسفند تا ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آوازخوان طاس

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۲)
۰۵ اسفند تا ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش سرود صد هزار افلیای عاشق

خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۰۲ اسفند تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش در انتظار نمایش

تماشاخانه صحنه آبی
۰۵ اسفند تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش حسنی و جوجه دایناسور

فرهنگسرای شفق
۰۷ آذر تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۴ دی تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۴۵,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش موی سیاه خرس زخمی

تالار حافظ
۰۶ بهمن تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ و ۱۷:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سرزمین های شمالی

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۶ اسفند تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۱۵
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش هفتمین جان سگ

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
۲۳ بهمن تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش مضحکه غول چراغ جادو

سرای محله جنت آباد جنوبی ‎
۲۸ بهمن تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش سر میز شام

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۵ اسفند تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

اپرای عروسکی عشق

تالار فردوسی
۰۵ اسفند تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش اگر از نو شروع کنیم

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۰۵ اسفند تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش سه سال، ۲ ماه، ۲۸ روز (وقایع اتفاقیه)

تماشاخانه سنگلج
۰۸ اسفند تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مصائب یک نویسنده آماتور

خانه هنر پیچازی
۰۶ اسفند تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش فیک

تالار مولوی - سالن اصلی
۰۵ اسفند تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش درها و دیوارها

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۵ اسفند تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش یک هفته راه رفتن در بهشت

تئاترشهر - سالن قشقایی
۱۰ اسفند تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش نوشت سر

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۵ اسفند تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سالگشتگی

تئاتر مستقل تهران
۰۸ اسفند تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش تصویر مبهم یک اعتراف

فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
۰۴ اسفند تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سمفونی گاو

تماشاخانه سیمرغ
۲۵ بهمن تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش آرایشگر

تالار مولوی - سالن اصلی
۰۷ اسفند تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش ملاقات

تئاترشهر - سالن اصلی
۱۲ اسفند تا ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۵۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ تومان
کنسرت ها

اپرای حلاج، کنسرت پرواز همای

سالن همایش ایرانیان (دهکده المپیک)
۰۱ اسفند تا ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰ و ۲۱:۳۰
:  ۱۸۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت طرز مستور

تالار رودکی
۰۸ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۷۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت پرواز همای و گروه مستان (ساری)

سالن هلال احمر (ساری)
۰۷ اسفند تا ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

کنسرت ایرج رحمانپور (حنجره زخمی زاگرس)

تالار وحدت
۰۹ اسفند ساعت ۲۱:۳۰
:  ۱۲۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰، ۴۵,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

کنسرت ماکان اشگواری و امیر صارمی (بعد برو)

فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
۰۹ اسفند ساعت ۲۰:۳۰
:  ۱۰۰,۰۰۰ و ۹۰,۰۰۰ تومان

کنسرت شبی برای پیانوی ایرانی (گروه برف)

فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
۱۰ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۸۰,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه نغمه‌گردان

حوزه هنری - تماشاخانه مهر
۱۰ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

کنسرت کنسرت پرواز همای و گروه مستان (بندر انزلی)

سالن همایش ویشکائی
۱۰ اسفند ساعت ۲۲:۰۰
:  ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

کنسرت پرواز همای و گروه مستان (شهرکرد)

فرهنگسرای شهرکرد
۱۳ اسفند ساعت ۲۰:۳۰
:  ۹۰,۰۰۰، ۸۵,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۵,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰، ۵۵,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

کنسرت پرواز همای و گروه مستان (اصفهان)

تالار رودکی (اصفهان)
۱۴ اسفند ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۸۵,۰۰۰، ۷۵,۰۰۰، ۶۵,۰۰۰، ۵۵,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه زنگوله

فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
۱۶ اسفند ساعت ۱۵:۰۰
:  ۱۰۰,۰۰۰ و ۹۰,۰۰۰ تومان

اپرت نمایشی کارمن (ویژه بانوان)

تالار وحدت
۱۷ اسفند ساعت ۱۴:۰۰
:  ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۵۵,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان

مسابقات پنجمین جام موسیقی ایران

حوزه هنری - تالار اندیشه
۱۳ اسفند تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

آلبوم هنوز پاییز است (کیهان کلهر و رامبرانت تریو)

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

مجموعه نفیس گزیده آثار کیهان کلهر

:   و ۲۲۵,۰۰۰ تومان
فیلم ها

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

فیلم نمونه در چارسو (تنها برای تست)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۲
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۰
:   و ۴,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در کورش (تنها برای تست)

پردیس کورش، سالن البرز (شماره ۷)
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۵,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یکم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هشتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پنجم

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت شانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هجدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نوزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیستم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و پنجم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت اول

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت یازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سیزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهاردهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت شانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان
برنامه ها

دوره آموزشی آمادگی آزمون های IELTS و TOEFL

خانه فرهنگ خیام
۲۲ دی تا ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰
:   و ۲,۸۲۸,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه نویسی

تماشاخانه سیمرغ
۰۱ بهمن تا ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری

دایره سفید پویا
۰۷ دی تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تئوری ژانر سینمایی

آموزشگاه پارد
۰۵ بهمن تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آخر هفته با طعم UX

دانشگاه هنر تهران
۰۸ اسفند تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

برنامه مجمع گروه همکاران باغ رسانه

مرکز همایش های طهران
۱۰ اسفند ساعت ۱۴:۳۰

کارگاه ویرایش و ویرایش داستان

مدرسه خوانش
۰۱ دی تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اصول و مبانی نوشتن داستان

آموزشگاه پارد
۰۶ بهمن تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگاه موسیقی مادر و کودک

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۱۵ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ویراستاری (ویرایش - زبان داستان)

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۱۵ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

باشگاه کتاب‌خوانی سفیر

سالن مربع
۱۹ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم VENOM

پردیس سینمایی قلهک
۲۰ اسفند ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

همکاری آمار تماس های پشتیبانی

سینما فلسطین سالن شماره ۱
۲۵ مرداد تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

کارگاه داستان نویسی

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۱۵ اسفند تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اسطوره و سینما

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۱۵ اسفند تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه داستان‌نویسی پیشرفته

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۱۳ بهمن تا ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری محمد رحمانیان

مدرسه فیلم تجربه
۳۰ دی تا ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری سینما

مدرسه هنری طوفان
۰۱ آذر تا ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر | نهمین دوره

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۴ آبان تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سری‌کارگاه بازیگری رویا نونهالی، سیامک صفری، حمید پور آذری، فرزاد موتمن، مهدی کرم پور

مدرسه فیلم تجربه
۱۹ اسفند تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی کارگردانی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۰ اسفند تا ۱۰ تیر ۱۳۹۸
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمسازی خلاق

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۵ دی تا ۱۵ تیر ۱۳۹۸
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

فایل آثار پرواز همای

:   و ۵,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی (از داستان نویسی تا فیلمنامه نویسی)

:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

برنامه برنامه نمونه (بیرون از ظرفیت / تنها برای تست)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۸ دی تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

برنامه نمونه بدون گزینش صندلی (تنها برای تست)

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰ تومان

فایل رسانه نمونه (تنها برای تست)

:   و ۲۰۰ تومان