نمایش ها

نمایش وصال خوانی درباره چند بیشعور

تالار فخرالدین اسعد گرگانی (گرگان - سالن اصلی)
۱۰ آذر تا ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش خواستگاری

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۷ آذر تا ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش چلاق آینیشمان

تماشاخانه شانو
۰۸ آذر تا ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تیاتر تک سلولی ها

مکتب تهران
۰۵ آذر تا ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۷:۳۰
:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

نمایش اهانط به طماشاگر

فرهنگسرای وصال - رودهن
۱۵ آذر تا ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش محبوبه ها

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲۳ آبان تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش از کجا اومدیم

تالار هنر
۲۰ آبان تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش شیروانی داغ

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۳۰ آبان تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش سیزده

تئاتر مستقل تهران
۲۰ آبان تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش زندگی در تیاتر

تئاتر مستقل تهران
۰۵ آذر تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش تحت تاثیر

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۲۹ آبان تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش خرده بیخودی های همسرداری

اداره تئاتر - خانه نمایش
۳۰ آبان تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش باشگاه مشت زنی

تالار حافظ
۱۱ آذر تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش رضای رضوان

اداره تئاتر - خانه نمایش
۳۰ آبان تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۵
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش ابتدا وارد می شود

تئاتر مستقل تهران
۰۶ آذر تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش پاره سنگ در جیب هایش

تالار مولوی - سالن کوچک
۰۴ آذر تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش قطعه کریوگرافیک نَ بودن

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۱ آذر تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش سایکوتیک

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۱۷ آذر تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش نفرین طبقه گرسنه

تماشاخانه صحنه آبی
۱۹ آذر تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی مهمان ناخوانده

تماشاخانه سه‌نقطه - سالن استاد رکن‌الدین خسروی
۲۲ آذر تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش ای کاش زودتر فهمیده بودم آنچه در چشمان‌ات می‌گذشت

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲۴ آذر ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی حسن کچل

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۲۴ آذر ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی نقطه سر خط

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲۲ آذر تا ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۷:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی خانه عروسک

اداره تئاتر - خانه نمایش
۲۴ آذر ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

اجراخوانی آرش

تئاترشهر - سالن قشقایی
۲۰ آذر تا ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی پدر

تماشاخانه شانو
۲۴ آذر ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش خروس زری

فرهنگسرای امام خمینی (ره) - زنجان
۱۶ آذر تا ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

کنسرت-نمایش شعری که شاعر نسرود

تماشاخانه سه‌نقطه - سالن خسرو شکیبایی
۱۷ آذر تا ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تیاتر مخزن

مکتب تهران
۰۴ آذر تا ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۷:۳۰
:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

نمایش چرا لک لک حاجی شد؟

سالن پرواز
۲۶ آبان تا ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۰۰ و ۱۰:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش حسنی و جوجه دایناسور

فرهنگسرای شفق
۰۷ آذر تا ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش هار

تالار مولوی - سالن اصلی
۱۱ آذر تا ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش حجم غلیظ

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۱۱ آذر تا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۱۵
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش خواهران و برادران دالتون

تماشاخانه سه‌نقطه - سالن خسرو شکیبایی
۱۵ آذر تا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۴۵
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش دلی بای و آهو

مجتمع ابوالفتوح رازی - شهر ری
۱۸ آذر تا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تیاتر به صدای زمین گوش کن

مکتب تهران
۰۷ آذر تا ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

نمایش گربه ها و آقاها

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۱ آذر تا ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش تیمون آتنی

تماشاخانه شانو
۱۸ آذر تا ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تیاتر فصل شکار بادبادکها

مکتب تهران
۰۸ آذر تا ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ و ۱۸:۰۰
:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

نمایش لطفاْ با مرگ من موافقت کنید!

تالار محراب - سالن اصلی
۰۴ آذر تا ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش خاله پیرزن مهربون

تماشاخانه ایران تماشا
۱۵ آذر تا ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۸:۰۰
:   و ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش خاله سوسکه

تماشاخانه ایران تماشا
۱۶ آذر تا ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۸:۰۰
:   و ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش سنگر دوست داشتنی

تالار ناصرخسرو
۱۲ آذر تا ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش موجی

پلاتو همایون صنعتی کرمان
۱۵ آذر تا ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش دهشت و نکبت رایش سوم

خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۲۷ آبان تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تیاتر سیندرلا

مکتب تهران
۰۲ آذر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۹:۳۰
:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

نمایش کاترپیلا و چرا خرس ها دم های کوتاهی دارن؟!

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۰۴ آذر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش لغزش آنی کلام

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۱ آذر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش علیمردان خان

تماشاخانه ایران تماشا
۱۵ آذر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش آدم برفی

تماشاخانه ایران تماشا
۱۶ آذر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۹:۰۰
:   و ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش تجزیه

تالار مولوی - سالن اصلی
۱۲ آذر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش آخر بازی

مکتب تهران
۱۸ آذر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش با من بخند وودی

موسسه فرهنگی هنری همای سعادت
۱۴ آذر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش خدای کشتار

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۵ آذر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۳ آذر تا ۰۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش دهکده هاپوخان

فرهنگسرای گلستان
۰۱ آذر تا ۰۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش مردی به نام دایک

تئاترشهر - سالن قشقایی
۱۵ آذر تا ۰۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش از اونور کارائیب کشوندیش اینجا چیکار!؟

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۷ آذر تا ۰۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش به دنیا خوش آمدید

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۸ آذر تا ۰۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دیگری بزرگ

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۰ آذر تا ۰۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۱۵
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش بنگاه تیاترال

تماشاخانه سنگلج
۱۹ آذر تا ۰۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش هتل کوهستانی

تئاتر باران
۱۸ آذر تا ۰۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش پرسه های موازی

سالن بلک باکس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - ساری
۱۳ آذر تا ۰۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش سندِ روم استکهلم

تماشاخانه شانو
۲۰ آذر تا ۰۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۸,۰۰۰ تومان

نمایش خروس لاری

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۰۹ آذر تا ۰۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش خاک شیرین

تماشاخانه سرو
۱۱ آذر تا ۰۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش طناب

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۱۵ آذر تا ۰۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش انحراف موقت

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۲۱ آذر تا ۰۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش زورخانه

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۲۷ آذر تا ۰۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش با من رودررو حرف بزن

حوزه هنری - تماشاخانه ماه
۲۰ آذر تا ۰۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرد و اسلحه

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۱۹ آذر تا ۰۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مواجهه با ورنوسفادرانی

خانه هنر پیچازی
۲۳ آذر تا ۱۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش مروارید

فرهنگسرای ارسباران (سالن شماره ۲ - استاد ذوالفقاری)
۲۵ آذر تا ۱۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش شی آف

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۵ آذر تا ۱۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش مردی به نام اوهه

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۱۸ آذر تا ۱۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش خرده نان

تئاترشهر - سالن سایه
۱۶ آذر تا ۱۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش پرومته/ طاعون

تئاترشهر - سالن چهارسو
۱۸ آذر تا ۱۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش بی سرپرست

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۵ آذر تا ۱۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش قحط الرجال

تماشاخانه سنگلج
۱۵ آذر تا ۱۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش پول و پیاز

فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
۱۴ آذر تا ۱۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش رد پای نی نی نو

فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
۱۴ آذر تا ۱۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش زن نیک ایالت سچوان

حوزه هنری - تماشاخانه مهر
۲۷ آذر تا ۲۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی شب بخیر مادر

سالن مستطیل
۱۹ دی تا ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش عشق من، حامد بهداد

کافه خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۲۱ آذر تا ۳۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش اوبو

تالار حافظ
۲۷ آذر تا ۰۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

باشگاه تیاتر باران

:  ۸۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان
کنسرت ها

کنسرت برگزیدگان مسابقات گروه‌نوازی دانشگاه تهران

تالار شهید آوینی، دانشگاه تهران
۱۸ آذر تا ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ و ۱۵:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

کنسرت حسین بهروزی نیا و گروه بربطیان

تالار وحدت
۲۴ آذر ساعت ۲۱:۳۰
:  ۸۰,۰۰۰، ۷۵,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۵,۰۰۰، ۵۵,۰۰۰، ۴۵,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه انسو

فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
۲۴ آذر ساعت ۲۰:۳۰
:  ۱۴۰,۰۰۰، ۱۳۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

کنسرت همنوایی پرواز همای و علی‌اصغر رستمی (آواز جنگل و باران)

سالن اریکه آریایی (آمل)
۲۴ آذر ساعت ۲۱:۳۰
:  ۱۰۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

کنسرت پژوهشی گروه سرشک

خانه هنرمندان - تالار استاد شهناز
۲۵ آذر ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت زندگی (امیرمسعود امیری و داریوش آریان‌پور)

تالار رودکی
۲۵ آذر ساعت ۲۰:۰۰
:  ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه تیروژ

خانه هنرمندان - تالار استاد شهناز
۲۸ آذر ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت چند شب ساز و آواز (شب اول)

تالار رودکی
۲۸ آذر ساعت ۲۰:۰۰
:  ۷۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت چند شب ساز و آواز (شب دوم)

تالار رودکی
۲۹ آذر ساعت ۲۰:۰۰
:  ۷۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت موسیقی ایرانی برای کودک ایرانی (یلدا به شادی)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (سالن سینما و تئاتر)
۲۹ آذر ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۹:۰۰
:  ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت ارکستر ملی مانجین به رهبری ارسلان کامکار

تالار وحدت
۲۹ آبان تا ۰۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۱۲۰,۰۰۰، ۹۵,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

اپرای حلاج، کنسرت پرواز همای و گروه مستان - تبریز

آمفی تئاتر مرکز همایش‌های بین المللی تبریز
۰۹ دی تا ۱۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

اپرای حلاج، کنسرت پرواز همای و گروه مستان

تالار وحدت
۰۳ بهمن تا ۰۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۱۶۰,۰۰۰، ۱۳۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
فیلم ها

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

فیلم نمونه در چارسو (تنها برای تست)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۲
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۰
:   و ۴,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در کورش (تنها برای تست)

پردیس کورش، سالن البرز (شماره ۷)
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۵,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یکم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هشتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پنجم

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت شانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هجدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نوزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیستم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و پنجم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت اول

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت یازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سیزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهاردهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت شانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان
برنامه ها

کارگاه فیلمولوگ

موسسه پیام رسان حکمت و اندیشه
۱۳ آبان تا ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه زبان را خودمان یاد بگیریم

خانه الکا
۲۲ آذر ساعت ۱۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

کارگاه رویای فریتس (ساختار اندیشه، بیان و روایت تصویری مفاهیم در بازی‌های ویدئویی)

مدرسه خوانش
۲۳ آذر ساعت ۱۱:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه راه‌کارهای تحول دیجیتال در گردشگری

:   و ۲۷۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم Moana

پردیس سینمایی قلهک
۲۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی جامع دیجیتال مارکتینگ

مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
۲۶ مهر تا ۲۹ آذر ۱۳۹۷
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه طراحی حرکت

خانه هنر کاج
۲۴ آذر تا ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه سیاست بدن؛ از پرفورمنس آرت به سیاست

مدرسه خوانش
۲۹ آذر ساعت ۱۶:۳۰

کارگاه آمادگی برای صحنه (از نمایشنامه تا اجرا)

موسسه پیام رسان حکمت و اندیشه
۱۶ شهریور تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰ و ۱۷:۰۰
:   و ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش بازیگری

خانه نمایش توانش
۰۴ مهر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰
:   و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مجری گری تلویزیون

:   و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی

:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمنامه نویسی

:   و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه داستان

مدرسه خوانش
۲۸ مهر تا ۰۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نوشتن خلاق (خبر، یادداشت، نقد، گزارش، مصاحبه و داستان)

مدرسه خوانش
۱۲ آبان تا ۰۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه جستارنویسی (رقص با ایده)

مدرسه خوانش
۲۹ آبان تا ۱۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تخصصی تولید و مدیریت محتوا در صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی |مقدماتی|

:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ورکشاپ بازیگری از ایده تا اجرا | دوره هشتم

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۵ مرداد تا ۲۰ دی ۱۳۹۷
:   و ۲۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فتومونتاژ

مدرسه عکاسی رای نو
۲۲ آذر تا ۲۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۶۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فن بیان و دوبله کامبیز سرداری

موسسه پیام رسان حکمت و اندیشه
۰۲ آذر تا ۲۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه هنر جراحی از ادبیات به سینما

مدرسه خوانش
۰۳ دی تا ۲۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

سری‌کارگاه بازیگری رویا نونهالی، سیامک صفری، حمید پور آذری، فرزاد موتمن، مهدی کرم پور

مدرسه فیلم تجربه
۰۳ آذر تا ۲۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نوشتن برای کودکان

مدرسه خوانش
۲۴ آبان تا ۲۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مستندسازی از ایده تا اجرا (با تمرکز بر سینمای شخصی)

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۲۵ آبان تا ۲۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش نقاشی پرتره به شیوه کلاسیک اروپا

پژوهش آفتاب پارسی
۰۱ بهمن تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰
:   و ۳۶۰,۰۰۰ تومان

کنفرانس ملی رازهای شکست و استراتژی‌های پیروزی

تالار وزارت کشور
۰۵ بهمن ساعت ۰۸:۰۰

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۱۱ آذر تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نوشتن برای مطبوعات

مدرسه خوانش
۰۷ آذر تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه از ایده تا تصویر

مدرسه خوانش
۱۱ آذر تا ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تألیف در عکاسی

مدرسه خوانش
۱۲ آذر تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری بهروز افخمی

مدرسه فیلم تجربه
۱۱ آذر تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰
:   و ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری محمد رحمانیان

مدرسه فیلم تجربه
۲۷ آبان تا ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فهم و تحلیل فیلم (با نگاهی به سینمای ایتالیا در جنگ جهانی دوم)

مدرسه خوانش
۱۱ آذر تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۰۴ آبان تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰
:   و ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آشنایی و مبانی نمایش

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۳۰ شهریور تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اتاق جادوگری (کارگاه عملی ایده‌ پردازی و فتومونتاژ)

مدرسه خوانش
۰۸ دی تا ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۶۸۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نقد فیلم: از تئوری تا عمل

مدرسه خوانش
۰۵ دی تا ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اصول داستان‌ نویسی

مدرسه خوانش
۰۶ دی تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۵
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مرور نویسی

مدرسه خوانش
۰۷ دی تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری

دایره سفید پویا
۰۷ دی تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

مدرسه خوانش
۰۱ دی تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ویرایش و ویرایش داستان

مدرسه خوانش
۰۱ دی تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نقد عملی

مدرسه خوانش
۰۳ دی تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه از خواندن تا نوشتن کارگاه پیشرفته داستان | مجازی

مدرسه خوانش
۱۱ دی تا ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه از خواندن تا نوشتن کارگاه میانی داستان حضوری

مدرسه خوانش
۱۱ دی تا ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه پیشرفته داستان از خواندن تا نوشتن | مجازی

مدرسه خوانش
۱۲ دی تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مقدماتی داستان از خواندن تا نوشتن | حضوری

مدرسه خوانش
۱۲ دی تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اولین گام‌های داستان‌نویسی

مدرسه خوانش
۱۴ دی تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه از خواندن تا نوشتن کارگاه پیشرفته داستان |‌ حضوری

مدرسه خوانش
۱۰ دی تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بررسی تکنیک های داستان های معروف جهان و نوشتن بر اساس آن‌ها

مدرسه خوانش
۱۰ دی تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۵۰,۰۰۰ تومان

باشگاه کتاب خوانی سفیر

سالن مربع
۲۷ آبان تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

همکاری آمار تماس های پشتیبانی

سینما فلسطین سالن شماره ۱
۲۵ مرداد تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

کارگاه بازیگری سینما

مدرسه هنری طوفان
۰۱ آذر تا ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر | نهمین دوره

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۴ آبان تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فایل آثار پرواز همای

:   و ۵,۰۰۰ تومان

برنامه رویداد نمونه (تنها برای تست)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

برنامه برنامه نمونه (بیرون از ظرفیت / تنها برای تست)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۰۱ دی تا ۰۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۱۸۰,۰۰۰ تومان

برنامه نمونه بدون گزینش صندلی (تنها برای تست)

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰ تومان

دوره آموزشی چهار ترم آموزش فیلم‌سازی

مدرسه خوانش
۰۱ دی تا ۰۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

فایل رسانه نمونه (تنها برای تست)

:   و ۲۰۰ تومان