نمایش ها

نمایش کنیزک و پادشاه

تماشاخانه سنگلج
۱۹ اردیبهشت تا ۰۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش گینس

سالن رحمدل - رشت
۰۳ خرداد تا ۰۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش آخرین وکیل

پلاتو روایت - دانشکده هنر دانشگاه دامغان
۰۹ خرداد ساعت ۱۲:۰۰ و ۱۸:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش آژیر بی صدا

پلاتو متن - دانشکده هنر دانشگاه دامغان
۰۸ خرداد تا ۰۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۵:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش اوهام

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - لنگرود
۳۰ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش احساس آهنی

پلاتو همایون صنعتی کرمان
۰۱ خرداد تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش مجلس حامله خوانی

پلاتو متن - دانشکده هنر دانشگاه دامغان
۱۰ خرداد ساعت ۱۲:۰۰ و ۱۷:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش اژدهاک

پلاتو روایت - دانشکده هنر دانشگاه دامغان
۱۰ خرداد ساعت ۱۳:۰۰ و ۱۶:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش سوختگان

تماشاخانه ابوالحسنی - بابل
۱۲ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۹۰,۰۰۰ تومان

نمایش رومئو و ژولیت

عمارت نوفل‌لوشاتو
۱۰ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۱۵۰,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش باغ آلبالو

تالار حافظ
۲۴ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش کورها

عمارت ارغوان - سالن یک
۲۷ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش تنهایی

عمارت ارغوان - سالن دو
۲۱ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش کلردیاز پوکساید

عمارت ارغوان - سالن یک
۲۴ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش چوپان

تماشاخانه اهورا - سالن رزا
۲۴ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۰۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش نئورئالیسم

عمارت ارغوان - سالن دو
۲۷ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۲۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش تا باران چند پائیز مانده

تماشاخانه اهورا
۲۷ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش کاربردی، درمانی زندگی نه چندان خصوصی

مرکز گسترش فرهنگ و هنر نقاره خانه
۳۱ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش سیمرغ

تماشاخانه سنگلج
۰۱ خرداد تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش چلاق آینیشمان

تماشاخانه اهورا
۰۲ خرداد تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش هیاهوی بسیار برای هیچ

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
۰۸ خرداد تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش فرار از اینجا

عمارت ارغوان - سالن دو
۰۳ خرداد تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی...؟

تماشاخانه ملک
۱۶ فروردین تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۷۹,۶۴۱ تومان

نمایش آرتیست

خانه نمایش دا - سالن شماره ۱
۲۷ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت-نمایش کافه عاشقی

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۱
۲۷ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۲۲۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش بی‌نوایان

خانه هنرمندان ایران- سالن استاد انتظامی
۲۷ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۹۰,۰۰۰ تومان

نمایش مزون

حوزه هنری - تماشاخانه ماه
۲۷ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش گالمکس

خانه هنرمندان ایران- سالن استاد انتظامی
۲۷ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش زمستون

تالار محراب - سالن ‌استاد جمیله شیخی
۳۱ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش یاماها

پلاتو تالار هنر - یزد
۰۱ خرداد تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۷۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش برف شادی

عمارت نوفل‌لوشاتو
۰۸ خرداد تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش حصار

هنرستان هنرهای زیبا اصفهان
۰۴ خرداد تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش گربه نره و روباه مکار

تئاترشهر - سالن اصلی
۰۷ خرداد تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۵۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰ و ۹۰,۰۰۰ تومان

نمایش تاکسیدرمی

مجموعه تئاتر شهر کرمان
۱۵ اردیبهشت تا ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش به حکم شما

خانه نمایش دا - سالن شماره ۱
۰۳ خرداد تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۸۵,۰۰۰ تومان

نمایش خانواده آقای نریمان

پردیس تئاتر تهران - سالن داوود رشیدی
۳۱ اردیبهشت تا ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش کابوس های آنکه نمی‌میرد

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۸ فروردین تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش صالحان

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۲۷ اردیبهشت تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۱۵
:  ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش گودال

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۲۷ اردیبهشت تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۱۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش ساپو

عمارت نوفل‌لوشاتو
۰۷ خرداد تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش هوندا، آدیداس

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۰۱ خرداد تا ۰۱ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۱۳۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰ و ۹۰,۰۰۰ تومان

نمایش مجلس شبیه لیر بیچاره

تئاترشهر - کارگاه نمایش
۲۱ اردیبهشت تا ۰۲ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش قصه های در گوشی

تئاترشهر - سالن سایه
۰۲ خرداد تا ۰۲ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۴۵
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش اِسم

فرهنگسرای نیاوران - سالن گوشه
۱۶ خرداد تا ۰۲ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۹۰,۰۰۰ تومان

نمایش پروانه و یوغ

تئاترشهر - سالن سایه
۰۴ خرداد تا ۰۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش نقطه ویرگول

تئاترشهر - سالن قشقایی
۰۳ خرداد تا ۰۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۹۰,۰۰۰ تومان

نمایش زوج ناجور

تئاترشهر - سالن قشقایی
۰۲ خرداد تا ۰۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش خدای جهنم

تئاترشهر - سالن چهارسو
۰۴ خرداد تا ۰۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۱۵
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش عشق در پیری

تماشاخانه سنگلج
۱۶ خرداد تا ۰۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش غلط

عمارت نوفل‌لوشاتو
۱۶ خرداد تا ۰۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۹۰,۰۰۰ تومان

نمایش ۶۵۷

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۰۸ خرداد تا ۰۸ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۲۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش خوشدلان

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۰۲ خرداد تا ۰۸ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۲۲۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۸۵,۰۰۰ تومان

نمایش اتول سورون طهران الف ۱

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۰۲ خرداد تا ۰۸ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۴۵
:  ۱۵۰,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش این‌جا پنجره‌ای باز مانده است

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۰۲ خرداد تا ۰۸ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش بی صورت فلکی

تئاترشهر - سالن چهارسو
۰۸ خرداد تا ۰۸ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۱۵
:   و ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش میرزاکشون

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۲
۰۷ خرداد تا ۰۹ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰، ۱۳۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش سکوت آوازه خوان

تالار هنر اصفهان - سالن تماشا
۰۸ خرداد تا ۰۹ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش روبینسون و کروزو

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۱
۱۶ خرداد تا ۱۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۳۰,۰۰۰ و ۱۱۰,۰۰۰ تومان
کنسرت ها

کنسرت مسعود صادقلو

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی
۰۹ خرداد ساعت ۱۹:۴۵ و ۲۲:۴۵
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۹۰,۰۰۰، ۴۵۰,۰۰۰، ۴۹۰,۰۰۰، ۵۳۰,۰۰۰، ۵۹۰,۰۰۰، ۶۵۰,۰۰۰ و ۶۹۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

سینما فرهنگ - میانه
۰۸ خرداد تا ۰۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۳۰
:  ۱۵۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۳۱۰,۰۰۰، ۳۳۰,۰۰۰، ۳۶۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰، ۳۹۰,۰۰۰ و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت روزبه بمانی

سالن هلال احمر (ساری)
۰۸ خرداد تا ۰۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰
:  ۳۵۰,۰۰۰، ۳۹۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۲۰,۰۰۰ و ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت معین زندی

تالار آربابا - بانه
۰۹ خرداد ساعت ۱۹:۳۰ و ۲۲:۰۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۲۳۰,۰۰۰، ۲۶۰,۰۰۰، ۲۸۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۲۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰ و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مسعود صادقلو

سالن شهید آوینی (بندرعباس)
۱۰ خرداد ساعت ۱۹:۳۰ و ۲۲:۳۰
:  ۲۵۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۳۰,۰۰۰، ۴۵۰,۰۰۰، ۴۷۰,۰۰۰ و ۴۹۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مصطفی راغب

سالن آمفی تئاتر فدک (اردبیل)
۰۹ خرداد تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۰۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۲۴۰,۰۰۰، ۲۷۵,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۱۵,۰۰۰، ۳۳۵,۰۰۰، ۳۷۵,۰۰۰، ۳۸۵,۰۰۰، ۳۹۵,۰۰۰، ۴۰۵,۰۰۰، ۴۲۰,۰۰۰، ۴۴۰,۰۰۰ و ۴۵۵,۰۰۰ تومان

کنسرت علی یاسینی

سالن همایشهای منطقه آزاد انزلی
۱۰ خرداد ساعت ۲۰:۰۰ و ۲۲:۰۰
:  ۱۵۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰ و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت حمید هیراد

سالن سیتی سنتر (اصفهان)
۱۰ خرداد ساعت ۱۹:۳۰ و ۲۲:۳۰
:  ۱۷۵,۰۰۰، ۲۹۵,۰۰۰، ۳۰۵,۰۰۰، ۳۱۵,۰۰۰، ۳۳۵,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۶۵,۰۰۰ و ۳۷۵,۰۰۰ تومان

کنسرت علی یاسینی

مرکز همایش تله کابین رامسر
۱۱ خرداد ساعت ۲۲:۳۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۸۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۶۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰، ۳۹۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۱۰,۰۰۰، ۴۲۰,۰۰۰، ۴۳۰,۰۰۰، ۴۴۰,۰۰۰ و ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مسعود صادقلو

کانون فرهنگی رشد - هرمزگان
۱۱ خرداد ساعت ۱۹:۳۰ و ۲۲:۳۰
:  ۲۸۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۲۰,۰۰۰، ۳۴۰,۰۰۰، ۳۶۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۲۰,۰۰۰، ۴۴۰,۰۰۰، ۴۶۰,۰۰۰ و ۴۸۰,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه مروا

تالار شهر شهرداری - خنج
۱۰ خرداد تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۸۵,۰۰۰، ۱۵۵,۰۰۰، ۱۳۵,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

کنسرت معین زندی

سالن فروردین - سنندج
۱۰ خرداد تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰ و ۲۲:۰۰
:  ۳۰۰,۰۰۰، ۳۳۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰ و ۴۳۰,۰۰۰ تومان

کنسرت گرشا رضایی

سالن رویال هال پانوراما
۱۲ خرداد ساعت ۲۳:۵۹
:  ۳۸۰,۰۰۰، ۴۸۰,۰۰۰، ۵۵۰,۰۰۰، ۶۵۰,۰۰۰، ۶۷۰,۰۰۰ و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت معین زندی

مرکز همایش تله کابین رامسر
۱۲ خرداد ساعت ۲۲:۳۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۸۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۶۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰، ۳۹۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۱۰,۰۰۰، ۴۲۰,۰۰۰، ۴۳۰,۰۰۰، ۴۴۰,۰۰۰ و ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

تالار فخرالدین اسعد گرگانی (گرگان - سالن اصلی)
۱۰ خرداد تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۲۵۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰ و ۴۲۰,۰۰۰ تومان

کنسرت آصف آریا

کنسرت هال VIP مریم - کیش
۱۲ خرداد ساعت ۲۳:۵۹
:  ۳۸۰,۰۰۰، ۴۸۰,۰۰۰، ۵۵۰,۰۰۰، ۶۵۰,۰۰۰، ۶۷۰,۰۰۰ و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

کنسرت هال VIP مریم - کیش
۱۵ خرداد ساعت ۲۳:۵۹
:  ۳۸۰,۰۰۰، ۴۸۰,۰۰۰، ۵۵۰,۰۰۰، ۶۵۰,۰۰۰، ۶۷۰,۰۰۰ و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

سالن شهید آوینی (بندرعباس)
۱۶ خرداد تا ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰
:  ۲۵۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۲۰,۰۰۰، ۴۵۰,۰۰۰، ۴۷۰,۰۰۰، ۴۹۰,۰۰۰ و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مسعود صادقلو

سالن همایش های خاوران - تبریز
۱۸ خرداد ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۱۵۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۷۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۲۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۷۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰ و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت محمد علیزاده

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی
۱۸ خرداد ساعت ۱۹:۴۵ و ۲۲:۴۵
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۹۰,۰۰۰، ۴۵۰,۰۰۰، ۴۹۰,۰۰۰، ۵۳۰,۰۰۰، ۵۹۰,۰۰۰، ۶۵۰,۰۰۰ و ۶۹۰,۰۰۰ تومان

کنسرت رستاک حلاج

مرکز همایشهای برج میلاد
۲۰ خرداد ساعت ۱۹:۵۰ و ۲۲:۵۰
:  ۱۸۰,۰۰۰، ۱۹۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۸۰,۰۰۰، ۳۳۰,۰۰۰، ۳۷۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۲۰,۰۰۰، ۴۵۰,۰۰۰، ۵۰۰,۰۰۰، ۵۵۰,۰۰۰، ۵۸۰,۰۰۰، ۶۲۰,۰۰۰ و ۶۹۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی
۲۲ خرداد ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۳۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۲۳۵,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۹۰,۰۰۰، ۴۵۰,۰۰۰، ۵۴۰,۰۰۰، ۵۵۰,۰۰۰، ۵۹۰,۰۰۰ و ۶۹۰,۰۰۰ تومان

کنسرت حمید هیراد و راغب

تالار بزرگ کشور
۲۴ خرداد ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۲:۰۰
:  ۱۷۰,۰۰۰، ۱۹۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۲۳۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۶۰,۰۰۰، ۲۹۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۳۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۵۰,۰۰۰، ۵۳۰,۰۰۰، ۵۵۰,۰۰۰، ۵۷۰,۰۰۰، ۵۹۰,۰۰۰، ۶۳۰,۰۰۰، ۶۵۰,۰۰۰ و ۶۹۰,۰۰۰ تومان

کنسرت آرمین زارعی

سالن همایش های خاوران - تبریز
۲۳ خرداد تا ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰
:  ۱۵۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۷۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۲۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۷۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰ و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

سالن رویال هتل اسپیناس پالاس
۳۰ خرداد ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۴۵
:  ۱۵۰,۰۰۰، ۱۹۰,۰۰۰، ۲۴۰,۰۰۰، ۲۹۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۴۴۰,۰۰۰، ۴۵۰,۰۰۰، ۵۴۰,۰۰۰، ۵۹۰,۰۰۰، ۶۴۰,۰۰۰، ۶۹۰,۰۰۰ و ۶۹۵,۰۰۰ تومان

کنسرت اجرای پژوهشی

کافه‌گالری مارکوف
۲۰ اردیبهشت ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:   و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت نمونه بدون گزینش صندلی (خریداری نشود)

خانه هنرمندان ایران- سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۸ آذر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰ تومان

کنسرت رویداد نمونه (خریداری نشود)

تالار وحدت
۰۵ تیر تا ۰۶ مرداد ۱۴۰۷ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۱ تومان

کنسرت نمونه برای تست بار (خریداری نشود)

تالار بزرگ کشور
۲۱ خرداد تا ۳۰ تیر ۱۴۰۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱,۰۰۰ تومان
گردش ها

بازی مافیا | آنلاین

۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

بازی اهل کاشانم

۰۱ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بازی شبهای روشن

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
:   و ۱,۱۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

بازی دانشگاه علامه طباطبایی

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بازی شربت همایونی

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بازی اسطوخودوس

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

راهنمایی راهنما

بازی لاله‌زار

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

راهنمایی راهنما

بازی پلاک دو

۰۷ فروردین تا ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

بازی مافیا پایتخت

مافیا پایتخت
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

بازی مافیا سناریست

مافیا سناریست
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

بازی mafia twilight

mafia twilight
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا در کافه «ماه من»

کافه فست فود ماه من
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

بازی ایونت مافیا

کافه مارال (مافیا ارومیه)
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | اسکیپ رومیست

۱۶ بهمن تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۳
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب تخت طاووس

دن کلاب تخت طاووس
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب مرکز

دن کلاب مرکز
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب شرق

دن کلاب شرق
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب اصفهان

دن کلاب اصفهان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵

بازی مافیا | دن کلاب مشهد

دن کلاب مشهد
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب جنوب

دن کلاب جنوب
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب کرمانشاه

دن کلاب کرمانشاه
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب پیروزی

دن کلاب پیروزی
۰۱ آذر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب کرج

دن کلاب کرج
۰۱ آذر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب دریاچه

دن کلاب دریاچه
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب پاسداران

دن کلاب پاسداران
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب کرمان

دن کلاب کرمان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب تهرانسر

دن کلاب تهرانسر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب اسلامشهر

دن کلاب اسلامشهر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب فردیس

دن کلاب فردیس
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵

بازی مافیا | دن کلاب بابلسر

دن کلاب بابلسر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب همدان

دن کلاب همدان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵

بازی مافیا | دن کلاب سعادت آباد

دن کلاب سعادت آباد
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب غرب

دن کلاب غرب
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان
فیلم‌تئاتر ها

فیلم‌تئاتر اعجوبه بازیگری

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بیژن و منیژه

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر امیرارسلان نامدار

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرای کارگاهی امیر ارسلان نامدار ۲

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آشویتس زنان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فرمالیته

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرای کارگاهی کنتس دراکولا

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رستم و اسفندیار

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرد شده

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سرودهای نوجوانی که رژه رفتن را از رکسانا بیشتر دوست داشت

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کودک غریب

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آ تقی در شهر خیال

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پسران تاریخ

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر احساس آبی مرگ

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شرقی غمگین

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر از خط زرد فاصله بگیرید

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پچ پچه های پشت خط نبرد

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بالاخره این زندگی مال کیه؟

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آسید کاظم

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تجربه های اخیر

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مم و زین

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوازه خوان خیابان های منهتن

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شیو

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی حافظ

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی رستم و سهراب

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی خیام

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی سعدی

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی مولوی

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی لیلی و مجنون

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی مکبث

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی عاشورا

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تونل

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شبی از شب‌های تهران مسافری

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گلن گری گلن راس

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کرونوس

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شینیون

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مسخ

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لاکی عجق وجق

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مایکلفسکی

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تنها خدا حق دارد بیدارم کند

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سعادت لرزان مردمان تیره روز

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ما سه نفر بودیم

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یک شهر بی‌پرنده

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیستوی سبزانگشتی

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رابینسون خرگوشه

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پسر نیل

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لیرشاه

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لافکادیو

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرثیه ای برای یک دلقک

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رینارد روباهه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افرا یا روز میگذرد

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چسب هایش

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عند از مطالبه

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عمل

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مردی که از آستینش برف می‌بارید

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اصل ۴۴ قانون اساسی

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آفتابکاران و سایر کشاورزان سرزمین شرق میانه

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرگ تصادفی یک آنارشیست

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر علیه من شهادت نده ۹۰

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موسیقی مجلسی

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مده آ

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پرواز عمود کبوتر دریایی دودی برفراز آب‌های سرد و معتدل اقیانوس اطلس

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دس دسا علیرضا ۲

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مغازه خودکشی

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیزیف

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زندگی در تئاتر

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنگل و جینگیل

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اسب و سیب و بهار

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر البته

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هدیه اسرار آمیز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کلوچه دارچینی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خرس آرکانسا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر راز گنجور

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فردا

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دوازده خشمگین

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کار هنرپیشه روی خود

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خدانگهدار آقا

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دلپیچه

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آسیدکاظم

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آرزوهای یک موش کور

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دینگ دینگ دنگ

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه های سفر پرماجرای کشتی نوح

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصر شکسته

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رژه‌ی کور

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باب اسفنجی کرگدن

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دنیای شگفت انگیز اکو و تاکو

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مثل آب برای شکلات

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طفل و تیر و تشنگی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر به خاطر سارا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیندرلا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آدم برفی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اولین یتیم کربلا

:   و ۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رگ

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نام همه مصلوبان عیسی است

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنوب از شمال غربی

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آمادئوس

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زمین مقدس

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عموی عجیب بزرگ کوچیک من

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جک و لوبیای سحرآمیز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر داستان گرگ خیالباف

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مخاطب خاص

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کله‌پوک‌ها

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اگه گربه رو ببینم

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هنرور

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاکستری

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موش کجا گربه کجا

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوازخوان طاس

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دوازده

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپراتور نسل چهارم

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رومولیت

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خانه برناردا آلبا

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یرما

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ننه دلاور و فرزندانش

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپیدمی

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باغ دلگشا

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لیلی و مجنون

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من از کجا، عشق از کجا

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یوسف و زلیخا

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باد شیشه را می لرزاند

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر با خودت برقص

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شب دشنه های بلند

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کریملوژی

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من مُردم روزی که به دنیا آمدم

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر غریبه های کامل

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نسیان

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فالومی

:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سکوت سفید

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کمدی ناگهان پیت حلبی

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پروانه الجزایری

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سفارش پیتزا برای سیروس

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بسته فیلم‌تیاترهای اتفاق همانطور که نوشته می‌شود می‌افتد

:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خیمه شب بازی به شیوه قاجار

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پری

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آنکه گفت آری، آنکه گفت نه

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر در چهارسو خبری نیست

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تیتر

:   و ۳,۵۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یه مردی بود علی قلی یه مرغی داشت پراش گلی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیک تاک

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آکواریوم

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خنکای ختم خاطره

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سه کیلو ۲۵۰ گرم

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیغ و استخوان

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بوف کور

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باغبان مرگ

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گندم

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی جنون پاریسی

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر این یک حقه است

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موش روستایی و راز ناهار گمشده

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر سهم زن

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمونه (خریداری نشود)

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اختلال اجتناب

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تئاترگراف (فصل اول) | چه می شود فردا؟!

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای کاسپار

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنگ کور

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اندر حکایت یوسف و زلیخا

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر روز و روزگاری بود

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوینیون

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسانه ماردوش

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان های ناخوانده

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی سیاه کوچولو

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ملاقات کننده

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماه بر ترک اسب پیر

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یقین

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چو

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هفت خوان کودکان

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نامه ها

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قلعه انسانات

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی عشق

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آرش

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رویای یک شب نیمه تابستان

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ن مثل نظم

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دروغ

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شازده کوچولو

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طپانچه خانم

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر محرمانه

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرگ فیدل

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مده آ

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پیرمرد و ببر

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تو مثل طوطی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کوزه‌ی عسل نیست؟!

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ته‌بلیط

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یک روز و دو فصل و هدیه‌ی کوچولو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کچل کفترباز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر درخت بخشنده

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر درخشنگ

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آب و دیگران

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آهای دوستاتو رو بشناس

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی قرمز کوچولو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حکایت مرد کوهستان

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اولی ها

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گرگ نامه

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر راز دژ کلات

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسانه های نو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مبارک و قالیچه پرنده

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه نقلی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حسنی یه پهلوونه

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مبارک و صندوقچه استاد محمد

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پری باد

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کوکوی گردن دراز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شبان یلدا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لافکادیو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خداحافظ راکون پیر

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دختر کدو تنبل

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شاهزاده خوشبخت

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بسته فیلم‌تیاترهای لاکی عجق وجق، اسب و سیب و بهار و شازده کوچولو

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر استخوان ماهی جادویی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آی تک

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گنجشکک اشی مشی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاله مرجان و خروس

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان غار

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آدم برفی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کارآگاه ۲

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نا - ب - غه

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماکوندو

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آقای رئیس جمهور

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جایی که پیاده رو تموم میشه

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ما سه تن بودیم چنانکه...

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زشت و زیبا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر روز عجیب

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دنیای مطبوعاتی آقای اسراری

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنین

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر در خیابان هیچ کس به من نگاه نمی کند

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چند تکه‌ی لغزان بر لبه‌ی سران یک وضعیت پیچان

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کیوشین

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی دالون

:   و ۱۲,۵۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زنان بالکان

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر همه چیز از ضیافت مسعود کیمیایی شروع شد

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرا خوانی ننه کلثوم خان

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چهار خوانش

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر یک آشنایی ساده

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دَیف

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دالون

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی گنجشکک اشی مشی

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طبقه چندم

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیتر

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جاده

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خفتونا

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تقسیمات خانوادگی

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی سوسک و پری

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من اِمیلی پولن نیستم

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی دژم (Dojam)

:   و ۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آنتولوژی ایستگاه مرزی

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ایرانیان

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دو آدم خجالتی

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاله سوسکه

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جعفرخان از فرنگ برگشته

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کمدی جیجک علیشاه

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شکار مرگ

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تئاتر گراف (فصل اول) | انتها

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی لافکادیو

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر سلاح سرد

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گربه در نیمه شب

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دشمن مردم

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دختر انار

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عقل صورتی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گنده

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شهرموش ها

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مطبخ خانه

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خواستگاری

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شمس پرنده

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حافظ

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرز

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرگ گرم

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نینا و جادوی ماه‌ها

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زندگی دو‌گانه اندرو

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شاماران

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شاباش خوان

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شهادت پیوتر اوهه

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر در خیابان‌های سرد شب

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ایستادن به وقت رفتن

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کبوتری ناگهان

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فصل بهار نارنج

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بابا لنگ دراز

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هیچ نگو هملت فقط سه روز

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شاهزاده و گدا

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هانسل و گرتل

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پیترپن

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پوستین زرین

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پری دریایی

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آرش کمانگیر

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عبدالرضا

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مجنون

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت دوم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت سوم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت چهارم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت پنجم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت ششم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر راحیل

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بهرام به روایت هفت پیکر

:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هر کسی یا روز می‌میرد یا شب من شبانه روز

:  ۱۴,۰۰۰، ۱۳,۰۰۰، ۱۲,۰۰۰، ۱۱,۰۰۰ و ۱۰,۰۰۰ تومان
برنامه ها

دوره آموزشی آموزش افترافکت

آموزشگاه هنری دادار
۲۰ فروردین تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بلوند

سینما تیراژه۲
۲۴ خرداد ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تخصصی طراحی کاراکتر

آموزشگاه هنری دادار
۲۰ فروردین تا ۲۶ خرداد ۱۴۰۲
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی عکاسی تئاتر

آموزشگاه هنری دادار
۲۵ فروردین تا ۲۴ تیر ۱۴۰۲
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تدوین فیلم

آموزشگاه هنری دادار
۱۵ خرداد تا ۰۵ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی و تولید تئاتر کودک و نوجوان با یاسمن اسمعیل زادگان

موسسه فرهنگی و هنری نوئما
۱۰ اردیبهشت تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۲
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه The Bard | درس‌‌ها، گفتار‌ها و کارگاه‌هایی در مورد ویلیام شکسپیر

موسسه خونه‌کار دگره
۳۱ فروردین تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نگارش و اجرای مونولوگ با بهار کاتوزی

موسسه فرهنگی و هنری نوئما
۲۱ اردیبهشت تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰
:   و ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بداهه در بازیگری

آموزشگاه هنری دادار
۲۲ خرداد تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی ورکشاپ بازیگری

مرکز هنری و آموزشگاه شهریار
۲۷ خرداد تا ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش نویسندگی استاد رضوی

۲۵ خرداد تا ۳۰ آذر ۱۴۰۲
:   و ۷۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی جامع ۸ ماهه تئاتر کاربردی l دوره تربیت مربی

مرکز گسترش فرهنگ و هنر نقاره خانه
۱۵ اردیبهشت تا ۳۰ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی آتلیه آموزش خلق | نمایشنامه نویسی، کارگردانی، بازیگری

پردیس تئاتر شهرزاد
۰۷ اسفند تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
:  ۴,۰۰۰,۰۰۰، ۳,۰۰۰,۰۰۰ و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی کنش جسمانی بازیگر با آرش دادگر

موسسه فرهنگی و هنری نوئما
۱۰ اردیبهشت تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
:   و ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی پژوهشی بدن و حرکت معاصر

:  ۲,۰۰۰، ۴,۰۰۰، ۸,۰۰۰، ۱۶,۰۰۰، ۳۲,۰۰۰ و ۶۴,۰۰۰ تومان

کارگاه آنلاین انیمیشن روبی و جوجه‌ها

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، کارگردانی (بابک نکویی)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، طراحی لی‌اوت (بهنود نکویی)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، طراحی کانسپت (مهناز سلیمان نژاد)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، نقاشی بک‌گرداند (سحر مصطفوی)

رویداد پژوهشی بدن و حرکت معاصر (علی شمس و نیما جوان)

:  ۲,۰۰۰، ۴,۰۰۰، ۸,۰۰۰، ۱۶,۰۰۰، ۳۲,۰۰۰ و ۶۴,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، تدوین (حسن ایوبی)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، مدل‌سازی (مهدی عبداللهی)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، نورپردازی (علی دین‌جو)

مستر کلاس پیچینگ، پروپوزال و استیتمنت نویسی

:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، کارگردانی (هادی محمدیان)