نمایش ها

نمایش هدیه جشن سالگرد تئاتر مستقل همراه با الکترونیک موزیک

تئاتر مستقل تهران
۰۶ فروردین تا ۱۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش حسنی و ده شلمرود (توی ده شلمرود)

تماشاخانه ایران تماشا
۰۹ اسفند تا ۱۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش گاو زنگوله پا

سینما ایران
۰۴ فروردین تا ۱۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش گلدونه و کدو تنبل

خانه فرهنگ نور
۰۴ فروردین تا ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش ملاقات

تئاترشهر - سالن اصلی
۱۲ اسفند تا ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۳۵,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش طریقه حکومت گجرخان

تماشاخانه سنگلج
۰۹ اسفند تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش اثر پرتوهای گاما بر گلهای همیشه بهار

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
۱۵ فروردین تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۶۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش سرزمین تهی سران

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
۱۶ اسفند تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرده خور

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
۰۴ فروردین تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش لک‌لک های حقیقی

تالار مولوی - سالن اصلی
۱۸ فروردین تا ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش زایش

تالار مولوی - سالن کوچک
۱۵ فروردین تا ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش به فرمان من

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۸ فروردین تا ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش هفت نفرت انگیز

مجموعه پدرخوانده
۰۶ فروردین تا ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش پروانه و یوغ

تالار حافظ
۱۸ فروردین تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش برای خرید که نباید پول داد

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۱۸ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۴۵
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش داستانهای پزشک محبوب من

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۱۸ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان
فیلم ها

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

فیلم نمونه در چارسو (تنها برای تست)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۲
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۰
:   و ۴,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در کورش (تنها برای تست)

پردیس کورش، سالن البرز (شماره ۷)
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۵,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یکم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هشتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پنجم

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت شانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هجدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نوزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیستم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و پنجم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت اول

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت یازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سیزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهاردهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت شانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان
برنامه ها

همکاری آمار تماس های پشتیبانی

سینما فلسطین سالن شماره ۱
۲۵ مرداد تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

کارگاه داستان نویسی

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۱۵ اسفند تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اسطوره و سینما

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۱۵ اسفند تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۳۵۰,۰۰۰ تومان

باشگاه کتاب خوانی سفیر

سالن مربع
۲۵ فروردین ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه داستان‌نویسی پیشرفته

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۱۳ بهمن تا ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری محمد رحمانیان

مدرسه فیلم تجربه
۳۰ دی تا ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

همایش پرورش کودک دو زبانه

مجتمع فرهنگی رافت - مشهد
۱۳ اردیبهشت ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری سینما

مدرسه هنری طوفان
۰۱ آذر تا ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر | نهمین دوره

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۴ آبان تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سری‌کارگاه بازیگری رویا نونهالی، سیامک صفری، حمید پور آذری، فرزاد موتمن، مهدی کرم پور

مدرسه فیلم تجربه
۱۹ اسفند تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ایده تا اجرا

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۱ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی کارگردانی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۰ اسفند تا ۱۰ تیر ۱۳۹۸
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمسازی خلاق

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۵ دی تا ۱۵ تیر ۱۳۹۸
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی (از داستان نویسی تا فیلمنامه نویسی)

:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

برنامه رویداد نمونه (تنها برای تست)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

برنامه برنامه نمونه (بیرون از ظرفیت / تنها برای تست)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۸ دی تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی استاد رضوی(داستان نویسی، نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۰ فروردین تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

برنامه نمونه بدون گزینش صندلی (تنها برای تست)

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰ تومان

فایل رسانه نمونه (تنها برای تست)

:   و ۲۰۰ تومان