نمایش ها

نمایش ۳شنبه های مبارک | خیمه شب بازی

خانه فرهنگ و هنر مانا
۲۳ خرداد تا ۱۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۱۵
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش بک تو بلک

تئاترشهر - سالن اصلی
۲۶ مرداد تا ۰۷ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش Hidden | پنهان

تئاترشهر - سالن قشقایی
۲۷ تیر تا ۱۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش اسکرین شات

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۲۸ تیر تا ۱۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۱۳۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰ و ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش کابوس‌های آنکه نمی‌میرد

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۱
۲۵ تیر تا ۰۷ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش آوینیون

تئاترشهر - سالن سایه
۰۳ شهریور تا ۰۷ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش کسی برای یک گوریل غمگین کاری نمی کند

تئاترشهر - سالن سایه
۰۳ شهریور تا ۰۷ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش سوسمار

تئاترشهر - سالن چهارسو
۰۶ شهریور تا ۰۷ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۱۵
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش شازده اجباری

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۲
۰۲ شهریور تا ۰۷ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۱۶۰,۰۰۰، ۱۴۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش خداحافظی نکردی با نجمه، سورچی

تماشاخانه ملک
۱۶ شهریور تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۱۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش اتول سورون طهران الف ۱

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۲
۰۷ شهریور تا ۲۸ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۸۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرثیه ای برای گودو

تماشاخانه ملک
۰۹ شهریور تا ۰۷ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۲۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش پوسیدگی

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۰۹ شهریور تا ۰۶ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش کرایسس

عمارت ارغوان - سالن دو
۰۲ مهر تا ۱۴ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

رادیو تئاتر دختر وطن

حوزه هنری - تماشاخانه مهر
۰۸ شهریور تا ۰۷ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش داستان هفت

برج آزادی - سالن اصلی
۱۰ شهریور تا ۰۶ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش قوی ترین

خانه نمایش دا - سالن شماره ۲
۲۷ شهریور تا ۰۷ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۹۰,۰۰۰ تومان

نمایش آنتیگونه

عمارت نوفل‌لوشاتو
۳۰ شهریور تا ۱۴ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش شقیقه های ملتهب

خانه هنرمندان ایران- سالن استاد انتظامی
۳۱ شهریور تا ۲۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش زخم

تماشاخانه سیمرغ - بنیاد بیدل دهلوی
۱۶ مهر تا ۱۶ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش خرچنگ

عمارت ارغوان - سالن دو
۰۲ مهر تا ۱۸ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش تبانی

عمارت نوفل‌لوشاتو
۳۱ شهریور تا ۱۴ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش پدر

تئاترشهر - سالن اصلی
۱۷ مهر تا ۲۶ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش کشتارگاه

تالار محراب - سالن استاد جعفر والی
۱۶ شهریور تا ۰۷ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۹۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش مراسم قطع دست در اسپوکن

تماشاخانه اهورا
۱۹ شهریور تا ۰۵ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش تنهایی و تن‌هایی وطن‌هایی

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۰۹ مهر تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۱۷۰,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش هملت به روایت ممَّد

سالن اصلی تالار هنر - یزد
۲۶ شهریور تا ۱۵ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۹۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش تفنگ های کارار

تئاترشهر - کارگاه نمایش
۲۶ شهریور تا ۱۴ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان

نمایش مرثیه ای بر انسانیت

تماشاخانه اهورا
۲۷ شهریور تا ۱۴ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش کمین ژاله

تماشاخانه سنگلج
۲۷ شهریور تا ۲۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۸۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش داش آکل به روایت نوچه کاکارستم

تماشاخانه سنگلج
۲۹ شهریور تا ۲۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش کمدی گمنام

عمارت نوفل‌لوشاتو
۰۶ مهر تا ۰۹ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش عروسی خون

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۰۴ مهر تا ۱۰ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش پیک نیک در میدان جنگ

تماشاخانه مشایخی (چهارراه ولیعصر)
۲۶ شهریور تا ۰۹ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش جردن جنوبی

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۰۳ مهر تا ۰۵ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰ و ۱۹:۰۰
:  ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰ و ۹۰,۰۰۰ تومان

نمایش سه شب با مادوکس

تالار حافظ
۲۹ شهریور تا ۲۵ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۱۸۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش کانال

عمارت ارغوان - سالن یک
۰۵ مهر تا ۲۵ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش شقامک

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۳
۰۳ مهر تا ۰۱ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۱۵
:  ۱۴۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش همه دزدها که دزد نیستن

تماشاخانه سیمرغ - بنیاد بیدل دهلوی
۲۷ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش برچسب

خراسان رضوی - کاشمر - سالن سرو
۱۰ مهر تا ۲۳ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۵۰۰,۰۰۰ و ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش بازگشت مکبث

تماشاخانه سیمرغ - بنیاد بیدل دهلوی
۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش عروس فراری

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۲
۰۳ مهر تا ۲۷ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۱۵
:  ۱۵۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش آش

تالار مولوی - سالن کوچک
۰۲ مهر تا ۰۷ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش لحظه‌ی پیش از خداحافظی

خانه نمایش مهرگان
۱۶ مهر تا ۱۵ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۱۴۰,۰۰۰ و ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش غرب حقیقی

تماشاخانه اهورا
۰۹ مهر تا ۰۱ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۱۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش در میان رفتگان

موسسه فرهنگی و هنری برگ
۰۶ مهر تا ۱۶ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش شهرک موشها

سالن شهید سلمان هراتی - ساری
۰۸ مهر تا ۱۸ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش رویای مردان مضحک

خانه هنرمندان ایران- سالن استاد انتظامی
۰۶ مهر تا ۲۸ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش بنگاه تئاترال

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۱
۰۹ مهر تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۳۰
:  ۳۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۳۰,۰۰۰، ۲۲۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۱۶۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش کلاه شما قاضی

پلاتو همایون صنعتی کرمان
۰۶ مهر تا ۱۸ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش طبیب اجباری

خانه نمایش دا - سالن شماره ۱
۰۶ مهر تا ۲۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش چه

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۰۹ مهر تا ۱۰ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۱۵۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش محاکات قبر

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۰۴ مهر تا ۲۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۱۵
:   و ۱۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش زیرزمینی ها

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ۱
۰۸ مهر تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۲۲۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰، ۱۶۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰، ۱۴۰,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش پزشک نازنین

عمارت ارغوان - سالن یک
۰۴ مهر تا ۲۴ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۱۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش پینو

تالار فخرالدین اسعد گرگانی (گرگان - سالن اصلی)
۱۳ مهر تا ۱۹ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش کسوف

فرهنگسرای مهر، تماشاخانه ماه - کاشان
۰۶ مهر تا ۲۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش در انتظار گودو

تئاترشهر - سالن چهارسو
۰۳ مهر تا ۰۴ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مراسم قطع دست در اسپوکن

مجتمع فرهنگی هنری ارومیه - پلاتو هنر
۰۷ مهر تا ۱۲ مهر ۱۴۰۲
:   و ۸۰,۰۰۰ تومان

نمایش هیچ تصوری از فردا ندارم

فرهنگسرای آیینه - اراک
۰۳ مهر تا ۰۷ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش خواب مرد مرده

خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۱۱ مهر تا ۲۸ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش این مردِ بالشی یا اون مردِ بالشی

تماشاخانه مشایخی (چهارراه ولیعصر)
۱۱ مهر تا ۰۳ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش یک روز فردا

فرهنگسرای مهر، تالار سپهر - کاشان
۱۰ مهر تا ۲۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش خرّم

تماشاخانه اهورا
۱۲ مهر تا ۱۴ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش کارنامه بندار بیدخش

بلک باکس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی- بابلسر
۱۰ مهر تا ۲۷ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۷۰,۰۰۰ تومان
کنسرت ها

کنسرت رویداد نمونه (خریداری نشود)

تالار وحدت
۰۵ تیر تا ۳۱ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۱ تومان

کنسرت نمونه بدون گزینش صندلی (خریداری نشود)

خانه هنرمندان ایران- سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۸ آذر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰ تومان

کنسرت نمونه برای تست بار (خریداری نشود)

تالار بزرگ کشور
۲۱ خرداد تا ۳۰ تیر ۱۴۰۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱,۰۰۰ تومان

کنسرت اجرای پژوهشی

کافه‌گالری مارکوف
۲۰ اردیبهشت ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:   و ۲۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

Zabeel theatre
۲۱ مهر ساعت ۲۱:۰۰
:  ۲,۲۹۵,۰۰۰، ۲,۷۰۰,۰۰۰، ۳,۳۷۵,۰۰۰، ۴,۰۵۰,۰۰۰، ۴,۷۲۵,۰۰۰، ۴,۷۹۲,۵۰۰، ۵,۲۶۵,۰۰۰، ۵,۴۰۰,۰۰۰، ۶,۰۷۵,۰۰۰، ۷,۴۲۵,۰۰۰، ۷,۹۶۵,۰۰۰، ۸,۱۰۰,۰۰۰، ۸,۷۷۵,۰۰۰، ۹,۴۵۰,۰۰۰ و ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت نوشه (ویژه بانوان)

تالار وحدت
۲۱ مهر ساعت ۱۴:۰۰
:  ۵۰۰,۰۰۰، ۴۵۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۱۸۰,۰۰۰ و ۱۶۰,۰۰۰ تومان

کنسرت رضا صادقی

سالن همایش های خاوران - تبریز
۰۹ مهر تا ۱۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
:  ۱۰۰,۰۰۰، ۱۴۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰، ۲۴۰,۰۰۰، ۲۸۰,۰۰۰، ۳۲۰,۰۰۰، ۳۶۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰ و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه موسیقی رادها

تالار رودکی
۰۶ مهر تا ۰۷ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۶۰,۰۰۰ و ۲۲۰,۰۰۰ تومان

کنسرت محمد علیزاده

سالن خواجه نصیر- مراغه
۰۷ مهر ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰
:  ۹۰,۰۰۰، ۱۳۰,۰۰۰، ۱۶۰,۰۰۰، ۱۹۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۲۹۰,۰۰۰، ۳۱۰,۰۰۰، ۳۵۰,۰۰۰، ۳۷۰,۰۰۰ و ۳۹۰,۰۰۰ تومان

کنسرت گروه ماکان

سالن همایش های خاوران - تبریز
۱۵ مهر تا ۱۶ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۸۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۴۰,۰۰۰، ۲۶۰,۰۰۰، ۲۸۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۲۰,۰۰۰، ۳۴۰,۰۰۰، ۳۶۰,۰۰۰، ۳۸۰,۰۰۰ و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

مجتمع فرهنگی ستارگان (اراک)
۰۹ مهر ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰، ۳۰۰,۰۰۰، ۳۷۰,۰۰۰، ۴۰۰,۰۰۰، ۴۳۰,۰۰۰، ۴۶۰,۰۰۰، ۴۹۰,۰۰۰، ۵۲۰,۰۰۰ و ۵۵۰,۰۰۰ تومان

کنسرت حمید عسکری

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی
۱۹ مهر ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۲:۰۰
:  ۲۰۰,۰۰۰، ۲۴۰,۰۰۰، ۲۹۰,۰۰۰، ۳۴۰,۰۰۰، ۳۹۰,۰۰۰، ۴۴۰,۰۰۰، ۴۹۰,۰۰۰، ۵۴۰,۰۰۰، ۵۸۰,۰۰۰، ۵۹۰,۰۰۰، ۶۶۰,۰۰۰ و ۶۹۰,۰۰۰ تومان

کنسرت مجید رضوی

کنسرت هال VIP مریم - کیش
۱۳ مهر ساعت ۲۳:۵۹
گردش ها

بازی اهل کاشانم

۰۱ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن کلاب مرکز

دن کلاب مرکز
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب شرق

دن کلاب شرق
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب اصفهان

دن کلاب اصفهان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵

بازی مافیا | دن کلاب مشهد

دن کلاب مشهد
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب تخت طاووس

دن کلاب تخت طاووس
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | آنلاین

۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب جنوب

دن کلاب جنوب
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب پیروزی

دن کلاب پیروزی
۰۱ آذر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب گوهردشت

دن کلاب گوهردشت
۰۱ آذر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب دریاچه

دن کلاب دریاچه
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی شبهای روشن

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن کلاب پاسداران

دن کلاب پاسداران
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی پلاک دو

۰۷ فروردین تا ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

بازی دانشگاه علامه طباطبایی

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن کلاب کرمان

دن کلاب کرمان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی شربت همایونی

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بازی اسطوخودوس

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

راهنمایی راهنما

بازی مافیا | دن کلاب تهرانسر

دن کلاب تهرانسر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی لاله‌زار

۰۵ فروردین تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بازی مافیا | دن کلاب اسلامشهر

دن کلاب اسلامشهر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا پایتخت

مافیا پایتخت
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

بازی مافیا | دن کلاب فردیس

دن کلاب فردیس
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا سناریست

مافیا سناریست
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

بازی مافیا | دن کلاب بابلسر

دن کلاب بابلسر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی mafia twilight

mafia twilight
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب همدان

دن کلاب همدان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب سعادت آباد

دن کلاب سعادت آباد
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا در کافه «ماه من»

کافه فست فود ماه من
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

بازی مافیا | اسکیپ رومیست

۱۶ بهمن تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۳
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب غرب

دن کلاب غرب
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی ایونت مافیا

کافه مارال (مافیا ارومیه)
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب مشهد (آبکوه)

دن کلاب مشهد (آبکوه)
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

بازی مافیا | دن کلاب گلاب

دن کلاب گلاب
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

بازی مافیا ویستا

موسسه فرهنگی ویستا
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب مرداویج

دن کلاب مرداویج
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا بیگ باس

خانه بازی بیگ باس
۲۵ اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب پردیس

دن کلاب پردیس
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب ساری

دن کلاب ساری
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب مهرویلا

دن کلاب مهرویلا
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

بازی مافیا | دن کلاب ورامین

دن کلاب ورامین
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی راهنما

راهنمایی کوچه

راهنمایی راهنما

راهنمایی آخرین سینما

بازی مافیا | دن کلاب قائمشهر

دن کلاب قائمشهر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب رشت

دن کلاب رشت
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب کاشان

دن کلاب کاشان
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

بازی مافیا | دن کلاب نوشهر

دن کلاب نوشهر
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

راهنمایی راهنما

بازی مافیا | دن کلاب شیراز

دن کلاب شیراز
۲۵ اردیبهشت تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان
فیلم‌تئاتر ها

فیلم‌تئاتر نمونه (خریداری نشود)

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دروغ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رویای یک شب نیمه تابستان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بالاخره این زندگی مال کیه؟

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پچ پچه های پشت خط نبرد

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شیو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوازه خوان خیابان های منهتن

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر احساس آبی مرگ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شرقی غمگین

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر از خط زرد فاصله بگیرید

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مم و زین

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پسران تاریخ

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آسید کاظم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تونل

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی مولوی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی سعدی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی خیام

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی حافظ

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تجربه های اخیر

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شبی از شب‌های تهران مسافری

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گلن گری گلن راس

:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کرونوس

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شینیون

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مسخ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شازده کوچولو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لاکی عجق وجق

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مایکلفسکی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آشویتس زنان

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ما سه نفر بودیم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تنها خدا حق دارد بیدارم کند

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یک شهر بی‌پرنده

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طپانچه خانم

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیستوی سبزانگشتی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پسر نیل

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لافکادیو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرثیه ای برای یک دلقک

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رینارد روباهه

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عمل

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اصل ۴۴ قانون اساسی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چسب هایش

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عند از مطالبه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مردی که از آستینش برف می‌بارید

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرگ تصادفی یک آنارشیست

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر علیه من شهادت نده ۹۰

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موسیقی مجلسی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رابینسون خرگوشه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پرواز عمود کبوتر دریایی دودی برفراز آب‌های سرد و معتدل اقیانوس اطلس

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آفتابکاران و سایر کشاورزان سرزمین شرق میانه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دس دسا علیرضا ۲

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مده آ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیزیف

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زندگی در تئاتر

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنگل و جینگیل

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فرمالیته

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اسب و سیب و بهار

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فردا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افرا یا روز میگذرد

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مغازه خودکشی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ته‌بلیط

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عقل صورتی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خرس آرکانسا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کلوچه دارچینی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کوزه‌ی عسل نیست؟!

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تو مثل طوطی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هدیه اسرار آمیز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پیرمرد و ببر

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر راز گنجور

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرد شده

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر البته

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر محرمانه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دوازده خشمگین

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کار هنرپیشه روی خود

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کچل کفترباز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یک روز و دو فصل و هدیه‌ی کوچولو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آرزوهای یک موش کور

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دینگ دینگ دنگ

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه های سفر پرماجرای کشتی نوح

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی رستم و سهراب

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصر شکسته

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی عاشورا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دنیای شگفت انگیز اکو و تاکو

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لیرشاه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سعادت لرزان مردمان تیره روز

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خدانگهدار آقا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مثل آب برای شکلات

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باب اسفنجی کرگدن

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آسیدکاظم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دلپیچه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رژه‌ی کور

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر به خاطر سارا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تیتر

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آدم برفی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیندرلا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یه مردی بود علی قلی یه مرغی داشت پراش گلی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اولین یتیم کربلا

:   و ۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رگ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نام همه مصلوبان عیسی است

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنوب از شمال غربی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آمادئوس

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زمین مقدس

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر درخت بخشنده

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عموی عجیب بزرگ کوچیک من

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جک و لوبیای سحرآمیز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر داستان گرگ خیالباف

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هفت خوان کودکان

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر درخشنگ

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آب و دیگران

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طفل و تیر و تشنگی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مخاطب خاص

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آهای دوستاتو رو بشناس

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی قرمز کوچولو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حکایت مرد کوهستان

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اولی ها

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گرگ نامه

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر راز دژ کلات

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسانه های نو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مبارک و صندوقچه استاد محمد

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حسنی یه پهلوونه

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه نقلی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اگه گربه رو ببینم

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مبارک و قالیچه پرنده

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هنرور

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سرودهای نوجوانی که رژه رفتن را از رکسانا بیشتر دوست داشت

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کله‌پوک‌ها

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آ تقی در شهر خیال

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کودک غریب

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ن مثل نظم

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاکستری

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دوازده

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوازخوان طاس

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپراتور نسل چهارم

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رومولیت

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شیطونی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کوکوی گردن دراز

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آنکه گفت آری، آنکه گفت نه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خانه برناردا آلبا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یرما

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی لیلی و مجنون

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی مکبث

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیک تاک

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ننه دلاور و فرزندانش

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شبان یلدا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر رستم و اسفندیار

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باغ دلگشا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لیلی و مجنون

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من از کجا، عشق از کجا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یوسف و زلیخا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خیمه شب بازی به شیوه قاجار

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپیدمی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باد شیشه را می لرزاند

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شب دشنه های بلند

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کریملوژی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من مُردم روزی که به دنیا آمدم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر غریبه های کامل

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موش کجا گربه کجا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر لافکادیو

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خداحافظ راکون پیر

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دختر کدو تنبل

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نسیان

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شاهزاده خوشبخت

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر با خودت برقص

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسانه ماردوش

:   و ۸,۰۰۰ تومان

بسته فیلم‌تیاترهای لاکی عجق وجق، اسب و سیب و بهار و شازده کوچولو

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آکواریوم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خنکای ختم خاطره

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر استخوان ماهی جادویی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گنجشکک اشی مشی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاله مرجان و خروس

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان غار

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آی تک

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیغ و استخوان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرگ فیدل

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بوف کور

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر باغبان مرگ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مده آ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی جنون پاریسی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آدم برفی

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کارآگاه ۲

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سه کیلو ۲۵۰ گرم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر این یک حقه است

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نا - ب - غه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پری باد

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قلعه انسانات

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سفارش پیتزا برای سیروس

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر موش روستایی و راز ناهار گمشده

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هفت قصه از هفت پریِ زمینی برای تو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر روز عجیب

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زشت و زیبا

:   و ۸,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنین

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آرش

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آقای رئیس جمهور

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جایی که پیاده رو تموم میشه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ما سه تن بودیم چنانکه...

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی دالون

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چند تکه‌ی لغزان بر لبه‌ی سران یک وضعیت پیچان

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر در خیابان هیچ کس به من نگاه نمی کند

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کیوشین

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر همه چیز از ضیافت مسعود کیمیایی شروع شد

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نامه ها

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زنان بالکان

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر سهم زن

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر در چهارسو خبری نیست

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرا خوانی ننه کلثوم خان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ملاقات کننده

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چهار خوانش

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای عروسکی عشق

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر یک آشنایی ساده

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دَیف

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی گنجشکک اشی مشی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دالون

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تیتر

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جاده

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طبقه چندم

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خفتونا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماهی سیاه کوچولو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تقسیمات خانوادگی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر میهمان های ناخوانده

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی سوسک و پری

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر من اِمیلی پولن نیستم

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی دژم (Dojam)

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

بسته فیلم‌تیاترهای اتفاق همانطور که نوشته می‌شود می‌افتد

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماه بر ترک اسب پیر

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آنتولوژی ایستگاه مرزی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شکار مرگ

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دو آدم خجالتی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر یقین

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دنیای مطبوعاتی آقای اسراری

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افلیا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اپرای کاسپار

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر امیرارسلان نامدار

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرای کارگاهی امیر ارسلان نامدار ۲

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آوینیون

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افسانه پرکو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خاله سوسکه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دختر انار

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شهرموش ها

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مطبخ خانه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر چو

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خواستگاری

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گنده

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر علیمردان خان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خرمشیر

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کلاس پرحاشیه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرای کارگاهی کنتس دراکولا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خانم، آقا کارگردان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خنده فقط بهونه بود

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی لافکادیو

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هیولا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حسن کچل

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خنده مجازی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پری

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خانواده معمولی عجیب

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه های شهرما

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اندر حکایت یوسف و زلیخا

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر طبیب الملک

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جنگ کور

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اختلال اجتناب

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر افتتاحیه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ماکوندو

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شمس پرنده

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر حافظ

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فالومی

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کمدی ناگهان پیت حلبی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سکوت سفید

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ایرانیان

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرای کارگاهی چل گیس وشازده

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اجرای کارگاهی زندان آلکاتراز

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اعجوبه بازیگری

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر روز و روزگاری بود

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرز

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مرگ گرم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نینا و جادوی ماه‌ها

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر دشمن مردم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر زندگی دو‌گانه اندرو

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بیژن و منیژه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شاماران

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر در خیابان‌های سرد شب

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر سلاح سرد

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر فصل بهار نارنج

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کبوتری ناگهان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ایستادن به وقت رفتن

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شاباش خوان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شهادت پیوتر اوهه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر راحیل

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شاهزاده و گدا

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هانسل و گرتل

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پیترپن

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پوستین زرین

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پری دریایی

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بابا لنگ دراز

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر آرش کمانگیر

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر عبدالرضا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هیچ نگو هملت فقط سه روز

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گربه در نیمه شب

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت دوم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت سوم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر بهرام به روایت هفت پیکر

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پروانه الجزایری

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر مجنون

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت چهارم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت پنجم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی ماهرخ (قسمت ششم)

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر هر کسی یا روز می‌میرد یا شب من شبانه روز

:  ۱۴,۰۰۰، ۱۳,۰۰۰، ۱۲,۰۰۰، ۱۱,۰۰۰ و ۱۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تئاتر گراف (فصل اول) | انتها

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جعفرخان از فرنگ برگشته

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کمدی جیجک علیشاه

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تئاترگراف (فصل اول) | چه می شود فردا؟!

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر قصه شهرزاد به روایت سنمار

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر جهنم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

تله‌تئاتر میس جولی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کوریولانوس

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر توفان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایش در ایران

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تئاتر گراف (فصل اول) | داغی

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر سیم سیم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر خدایگان

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر پاییز هفت عصر

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر ژیمناستیک تکه پاره‌ها

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی در حاشیه‌ی شهرت

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی نَبشِ قبرِ نهال

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی چند نفس بی پدری

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر تئاتر گراف (فصل اول) | من کی هستم!؟

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر همه چیز می‌گذرد، تو نمی‌گذری

:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر اتاقی در هتل پلازا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر کارد، ترنج، زلیخا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه‌خوانی الکترا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر شانزده سنگ / خانم

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه‌خوانی آسیناریا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه‌خوانی آنتیگونه

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی تَسخیرِ شیطان

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر گزارش سرگذشت دو روزنامه نگار

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی مده آ

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه خوانی فدرا

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی عصری عصرگاهی عصرآباد

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

مجموعه نمایش رادیویی مهرآذین

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تئاتر نمایشنامه‌خوانی ادیپ شهریار

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی مهرآذین - قسمت اول

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی مهرآذین - قسمت دوم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش رادیویی مهرآذین - قسمت سوم

:   و ۱۵,۰۰۰ تومان
برنامه ها

فیلم آموزشی پژوهشی بدن و حرکت معاصر

:  ۲,۰۰۰، ۴,۰۰۰، ۸,۰۰۰، ۱۶,۰۰۰، ۳۲,۰۰۰ و ۶۴,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، کارگردانی (هادی محمدیان)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، نورپردازی (علی دین‌جو)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، مدل‌سازی (مهدی عبداللهی)

فیلم آموزشی انیمیشن فیلشاه، تدوین (حسن ایوبی)

کارگاه آنلاین انیمیشن روبی و جوجه‌ها

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، نقاشی بک‌گرداند (سحر مصطفوی)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، طراحی کانسپت (مهناز سلیمان نژاد)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، طراحی لی‌اوت (بهنود نکویی)

فیلم آموزشی انیمیشن روبی و جوجه‌ها، کارگردانی (بابک نکویی)

رویداد پژوهشی بدن و حرکت معاصر (علی شمس و نیما جوان)

:  ۲,۰۰۰، ۴,۰۰۰، ۸,۰۰۰، ۱۶,۰۰۰، ۳۲,۰۰۰ و ۶۴,۰۰۰ تومان

مستر کلاس پیچینگ، پروپوزال و استیتمنت نویسی

:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی جامع ۸ ماهه تئاتر کاربردی l دوره تربیت مربی

مرکز گسترش فرهنگ و هنر نقاره خانه
۱۵ اردیبهشت تا ۳۰ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی ورکشاپ بازیگری

مرکز هنری و آموزشگاه استاد شهریار ‌(شعبه ‌تهران ‌چهارراه ‌ولیعصر)
۰۸ مهر تا ۰۹ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی کنش جسمانی بازیگر با آرش دادگر

موسسه فرهنگی و هنری نوئما
۱۰ اردیبهشت تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
:   و ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی صدابازیگری

آکادمی هنر آوای فروهر
۰۶ مرداد تا ۱۰ دی ۱۴۰۲
:   و ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش بازیگری

خانه نمایش مهرگان
۰۱ مرداد تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی هنر صدا و گویندگی با حسن همایی

تماشاخانه صحنه آبی
۰۱ مهر تا ۰۱ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری سینما با سعید روستایی

مدرسه فیلمسازی و بازیگری هیلاج
۳۰ مرداد تا ۳۰ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری مصطفا کوشکی

خانه مستقل تهران - پلتفرم هنرهای اجرایی پستو
۱۵ مهر تا ۱۵ آذر ۱۴۰۲
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
xj