نمایش ها

نمایش سیزیف

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۵ مهر تا ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش نام‌ بُرده

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۵ مهر تا ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۵۰,۰۰۰، ۴۵,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش بچه گرگ ها

برج آزادی - درب شرقی
۳۰ مهر تا ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۱۵
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش تنها چیز قطعی

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۱ آبان تا ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۵
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش کودک مدفون

فرهنگسرای ارسباران (سالن شماره ۲ - استاد ذوالفقاری)
۱۰ آبان تا ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش حراج تئاتر

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۱۰ شهریور تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۰:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش دلقکهای غمگین

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۶ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش باغ آلبالو

تماشاخانه شانو
۰۱ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش عقیم

تالار محراب - سالن کوچک
۰۹ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش قبس

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۱۰ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش هیپنوگوژیک

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۸ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش رویای ناتمام

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۰ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش استیو جابز

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۲۶ مهر تا ۰۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۴۵
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش نقاشی اشر

تیاترشهر - سالن قشقایی
۲۵ مهر تا ۰۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش خاموشخانه

تیاترشهر - سالن سایه
۰۴ آبان تا ۰۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تیاتر هی مرد گنده گریه نکن

مکتب تهران
۰۱ آذر ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

نمایش چسب هایش

تیاتر باران
۰۹ آبان تا ۰۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش خرس

فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
۲۱ مهر تا ۰۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش علیمردان خان

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۰ آبان تا ۰۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش حریق

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۰۶ آبان تا ۰۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۴۵,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آهسته با گل سرخ

تماشاخانه سنگلج
۰۲ آبان تا ۰۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش کلفت ها

تالار مولوی - سالن اصلی
۰۹ آبان تا ۰۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش جان گابریل بورکمان

تالار مولوی - سالن اصلی
۱۰ آبان تا ۰۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش حکایت لوطیان مرد رند

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۲۰ آبان تا ۰۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش پاریا

تیاتر شهر کرج، سالن استاد فتحعلی بیگی
۲۳ آبان تا ۰۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی ماه و پلنگ

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۱ آذر تا ۰۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش گَنده

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۲۵ آبان تا ۰۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی میرزا فرفره

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۰۳ آذر ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش پروانه الجزایری

تیاتر مستقل تهران
۱۸ آبان تا ۰۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش دولوروسا

تیاتر باران
۲۷ آبان تا ۰۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۴۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش سیزده‌تای اول

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۰ آبان تا ۰۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش خاله پیرزن مهربون

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲۴ آبان تا ۰۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۷:۰۰
:   و ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش زندگی در تئاتر

دانشگاه تربیت مدرس دانشکده هنر - پلاتو سنگ
۱۹ آبان تا ۰۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش دمی در بازار هیزم فروشان

سالن استاد سیروس صابر (کرج)
۰۶ آذر ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش محبوبه ها

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲۳ آبان تا ۰۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش زمستان

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۸ آبان تا ۰۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش هدرون

تالار ناصرخسرو
۲۱ آبان تا ۰۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی نوای اسرار آمیز

تالار رودکی
۰۱ آذر تا ۰۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش داشتی عاشقونه باهام حرف میزدی

پلاتو حیاتی مهر
۳۰ آبان تا ۰۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش به صرف شام، بدون شیرینی

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۸ آبان تا ۰۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۵
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش دانه سحرآمیز

خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۱۵ مهر تا ۰۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش آشغال مانده‌ها

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۸ آبان تا ۰۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش سیری بر کاپیتالیسم

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۳۰ آبان تا ۰۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آدم برفی

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۸ آذر تا ۰۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش سیزده

تیاتر مستقل تهران
۲۰ آبان تا ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش ماداگاسکار

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۲۰ آبان تا ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش باد می وزد

تالار مولوی - سالن کوچک
۲۰ آبان تا ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش تحت تاثیر

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۲۹ آبان تا ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش ترانه ای برای آیدا

تماشاخانه سه‌نقطه - سالن استاد رکن‌الدین خسروی
۰۱ آذر تا ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش دردسر اسباب بازی ها

خانه فرهنگ نور
۰۹ آبان تا ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش دردونه

فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
۰۶ آبان تا ۱۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش داری داری داری داری یا نداری ؟

تیاتر باران
۱۹ آبان تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش باغ هزار دخترون

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۲ آذر تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۳ آذر تا ۱۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش غربتی ها

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۲۷ آبان تا ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش روزمرگی

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۴ آذر تا ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۱۵
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش خروج ممنوع

تالار حافظ
۲۰ آبان تا ۱۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۴۵,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش از کجا اومدیم

تالار هنر
۲۰ آبان تا ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش شیروانی داغ

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۳۰ آبان تا ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش دو استکان چای داغ

حوزه هنری - تماشاخانه ماه
۲۸ آبان تا ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش وصال خوانی درباره چند بیشعور

تالار فخرالدین اسعد گرگانی (گرگان - سالن اصلی)
۱۰ آذر تا ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش همین حوالی

حوزه هنری - تماشاخانه مهر
۲۱ آبان تا ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم‌تیاتر تک سلولی ها

مکتب تهران
۰۵ آذر تا ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۷:۳۰
:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم‌تیاتر مخزن

مکتب تهران
۰۴ آذر تا ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۷:۳۰
:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

فیلم‌تیاتر فصل شکار بادبادکها

مکتب تهران
۰۸ آذر تا ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ و ۱۸:۰۰
:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

نمایش زندگی در تیاتر

تیاتر مستقل تهران
۰۵ آذر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش دهشت و نکبت رایش سوم

خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
۲۷ آبان تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

فیلم‌تیاتر سیندرلا

مکتب تهران
۰۲ آذر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۹:۳۰
:   و ۱۲,۰۰۰ تومان

نمایش خاله سوسکه

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۱ آذر تا ۰۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱۸,۰۰۰ تومان

نمایش دهکده هاپوخان

فرهنگسرای گلستان
۰۱ آذر تا ۰۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

باشگاه تیاتر باران

:  ۸۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان
فیلم ها

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

فیلم نمونه در چارسو (تنها برای تست)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۲
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۰
:   و ۴,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در کورش (تنها برای تست)

پردیس کورش، سالن البرز (شماره ۷)
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۵,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یکم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هشتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پنجم

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت شانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هجدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نوزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیستم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و پنجم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت اول

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت یازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سیزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهاردهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت شانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان
برنامه ها

کارگاه نوشتن را از کجا آغاز کنم

خانه فرهنگ کارفه
۰۳ آبان تا ۰۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۵۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری با متد میخاییل چخوف

خانه هنر کاج
۲۴ آبان تا ۰۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اتاق جادوگری (کارگاه عملی ایده‌ پردازی و فتومونتاژ)

مدرسه خوانش
۱۴ مهر تا ۰۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۶۸۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نوشتن داستان

مدرسه خوانش
۰۷ مهر تا ۰۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی و کارگردانی فیلم

خانه هنر کاج
۳۰ آبان تا ۰۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۱:۰۰
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه طراحی حرکت

خانه هنر کاج
۰۵ آذر تا ۰۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه داستان فراواقع (چگونه خیال و کابوس و رؤیای خود و جمع را بنویسم)

مدرسه خوانش
۰۵ مهر تا ۰۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه همراه با دوربین با امور زنده‌ی دور و برمان

مدرسه خوانش
۰۷ مهر تا ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بررسی تکنیک های داستان های معروف جهان

مدرسه خوانش
۰۷ مهر تا ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری

خانه هنر کاج
۰۵ آذر تا ۱۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰ و ۱۸:۰۰
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه نویسی

آموزشگاه هنرهای نمایشی رویداد
۱۹ آبان تا ۱۰ آذر ۱۳۹۷
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه شاملو خوانی

خانه فرهنگ و هنر مانا
۱۰ مهر تا ۱۵ آذر ۱۳۹۷
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ساعدی‌ خوانی

خانه فرهنگ و هنر مانا
۱۰ مهر تا ۱۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه از ایده تا فیلمنامه

آموزشگاه هنرهای نمایشی رویداد
۲۱ آبان تا ۱۵ آذر ۱۳۹۷
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه از خواندن تا نوشتن کارگاه پیشرفته داستان |‌ حضوری

مدرسه خوانش
۲۱ مهر تا ۱۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه پسااثبات‌گرایی و مطالعات شهری

مدرسه خوانش
۱۴ آبان تا ۱۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۲۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمولوگ

موسسه پیام رسان حکمت و اندیشه
۱۳ آبان تا ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه از خواندن تا نوشتن کارگاه پیشرفته داستان | مجازی

مدرسه خوانش
۱۷ مهر تا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مقدماتی داستان از خواندن تا نوشتن | حضوری

مدرسه خوانش
۱۷ مهر تا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه راه‌کارهای تحول دیجیتال در گردشگری

:   و ۲۷۰,۰۰۰ تومان

کارگاه پیشرفته داستان از خواندن تا نوشتن | مجازی

مدرسه خوانش
۱۸ مهر تا ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم Moana

پردیس سینمایی قلهک
۲۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی جامع دیجیتال مارکتینگ

مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران
۲۶ مهر تا ۲۹ آذر ۱۳۹۷
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آمادگی برای صحنه (از نمایشنامه تا اجرا)

موسسه پیام رسان حکمت و اندیشه
۱۶ شهریور تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰ و ۱۷:۰۰
:   و ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش بازیگری

خانه نمایش توانش
۰۴ مهر تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰
:   و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مجری گری تلویزیون

:   و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی

:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمنامه نویسی

:   و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه داستان

مدرسه خوانش
۲۸ مهر تا ۰۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

مدرسه خوانش
۰۵ آبان تا ۰۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نوشتن خلاق (خبر، یادداشت، نقد، گزارش، مصاحبه و داستان)

مدرسه خوانش
۱۲ آبان تا ۰۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه جستارنویسی (رقص با ایده)

مدرسه خوانش
۲۹ آبان تا ۱۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مرور نویسی

مدرسه خوانش
۰۴ آبان تا ۱۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بررسی تکنیک های داستان های معروف جهان و نوشتن بر اساس آن‌ها

مدرسه خوانش
۲۲ مهر تا ۱۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تخصصی تولید و مدیریت محتوا در صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی |مقدماتی|

:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ورکشاپ بازیگری از ایده تا اجرا | دوره هشتم

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۵ مرداد تا ۲۰ دی ۱۳۹۷
:   و ۲۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فن بیان و گویندگی

موسسه پیام رسان حکمت و اندیشه
۰۲ آذر تا ۲۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نقد فیلم: از تئوری تا عمل

مدرسه خوانش
۰۲ آبان تا ۲۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

سری‌کارگاه بازیگری رویا نونهالی، سیامک صفری، حمید پور آذری، فرزاد موتمن، مهدی کرم پور

مدرسه فیلم تجربه
۰۳ آذر تا ۲۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نوشتن برای کودکان

مدرسه خوانش
۲۴ آبان تا ۲۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مستندسازی از ایده تا اجرا (با تمرکز بر سینمای شخصی)

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۲۵ آبان تا ۲۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آموزش نقاشی پرتره به شیوه کلاسیک اروپا

پژوهش آفتاب پارسی
۰۱ بهمن تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰
:   و ۳۶۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اولین گام‌های داستان‌نویسی

مدرسه خوانش
۰۲ آذر تا ۰۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نقد عملی

مدرسه خوانش
۰۶ آذر تا ۰۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نوشتن برای مطبوعات

مدرسه خوانش
۰۷ آذر تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اصول داستان‌ نویسی

مدرسه خوانش
۰۸ آذر تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۵
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه از ایده تا تصویر

مدرسه خوانش
۱۱ آذر تا ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تألیف در عکاسی

مدرسه خوانش
۱۲ آذر تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری بهروز افخمی

مدرسه فیلم تجربه
۱۱ آذر تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰
:   و ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری محمد رحمانیان

مدرسه فیلم تجربه
۲۷ آبان تا ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فهم و تحلیل فیلم (با نگاهی به سینمای ایتالیا در جنگ جهانی دوم)

مدرسه خوانش
۱۱ آذر تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

کانون عکاسان ایران
۰۴ آبان تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰
:   و ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آشنایی و مبانی نمایش

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۳۰ شهریور تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه ویرایش و ویرایش داستان

مدرسه خوانش
۰۱ دی تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

باشگاه کتاب خوانی سفیر

سالن مربع
۲۷ آبان تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

همکاری آمار تماس های پشتیبانی

سینما فلسطین سالن شماره ۱
۲۵ مرداد تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

کارگاه بازیگری سینما

مدرسه هنری طوفان
۰۱ آذر تا ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر | نهمین دوره

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۱۴ آبان تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فایل آثار پرواز همای

:   و ۵,۰۰۰ تومان

برنامه رویداد نمونه (تنها برای تست)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

برنامه برنامه نمونه (بیرون از ظرفیت / تنها برای تست)

تالار وحدت
۰۱ مهر تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

برنامه نمونه بدون گزینش صندلی (تنها برای تست)

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰ تومان

دوره آموزشی چهار ترم آموزش فیلم‌سازی

مدرسه خوانش
۰۸ آذر تا ۰۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

فایل رسانه نمونه (تنها برای تست)

:   و ۲۰۰ تومان