نمایش ها

نمایش پنهان خانه پنج در

تالار مولوی - سالن اصلی
۰۵ تیر تا ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آزادی از قید تعلق

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۱۸ تیر تا ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش افسانه پری دریایی

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش ښځه (زن) شزه

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۲۵ تیر تا ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش درد و داد

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۱ مرداد تا ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی کله پوک ها

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۱۸ مرداد ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی بیا بریم تو دل شب پرستاره

تماشاخانه سیمرغ
۱۸ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی سمفونی درون بطری

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۸ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی شام یکشنبه

تماشاخانه شانو
۱۸ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش دنیای شگفت انگیز اکو و تاکو

تالار هنر
۱۵ تیر تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش عباس میرزا

عمارت روبرو
۰۸ مرداد تا ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش واجد شرایط

خانه نمایش دا
۰۵ مرداد تا ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش الف کاف شین

عمارت روبرو
۱۲ مرداد تا ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش کوریولانوس

تئاتر مستقل تهران
۰۲ مرداد تا ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش افسانه پری دریایی

تالار هنر
۲۲ تیر تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش با من حرف بزن

تماشاخانه ملک
۲۵ تیر تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آتن - مسکو

خانه ی هنر تالار علی معلم (کرمان)
۱۴ مرداد تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی کوپه ۶۴

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۲۵ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش به دنبال بخت

تالار محراب - سالن اصلی
۱۹ تیر تا ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش این نوبت از کسان

فرهنگسرای مهر، تماشاخانه ماه - کاشان
۱۸ مرداد تا ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش در این محل همه چیز واقعی است/نیست

خانه نمایش دا
۱۲ مرداد تا ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش برلین ۱۰:۱۰

خانه نمایش دا
۱۲ مرداد تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش آقای اشمیت کیه؟

تماشاخانه شانو
۰۸ مرداد تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش جان کاه

تالار مولوی - سالن اصلی
۱۰ مرداد تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دستهایت کو مم حسن

تماشاخانه سرو
۰۹ مرداد تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش حاد

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۱۵ مرداد تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش سوتفاهم

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۲ مرداد تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش اسم

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۳ مرداد تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش اسطرلاب

تالار مولوی - سالن کوچک
۱۲ مرداد تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش فقرات بی ستون

عمارت روبرو
۱۱ تیر تا ۰۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش اسبهای پشت پنجره

تماشاخانه ملک
۱۲ مرداد تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش جیرجیرک

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
۱۰ مرداد تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

نمایش جوادیه (بیست متری)

تئاترشهر - سالن قشقایی
۱۶ مرداد تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۴۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آلفا

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۱۶ مرداد تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش داستان های سرزمین مردمان خردمند

باغ فرهنگسرای نیاوران
۱۵ مرداد تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

باشگاه تئاتر مستقل

:  ۴۰۰,۰۰۰، ۲۵۰,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش برنامه نمونه (بیرون از ظرفیت / تنها برای تست)

پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ارکیده
۰۱ مهر تا ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش آنلاین نمونه (خریداری نشود)

:   و ۱۰,۰۰۰ تومان
برنامه ها

کارگاه فیلمنامه نویسی

مجتمع اداری تجاری آرش
۰۴ مرداد تا ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه پرورش صدا و سلفژ

مجتمع اداری تجاری آرش
۰۴ مرداد تا ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه دیالوگ نویسی

مجتمع اداری تجاری آرش
۰۴ مرداد تا ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه طراحی سه‌بعدی ‌دیجیتال

مجتمع اداری تجاری آرش
۰۵ مرداد تا ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه طراحی صحنه از نشانه‌های متن تا تصویر

مجتمع اداری تجاری آرش
۰۵ مرداد تا ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی سینما (ساخت فیلم‌کوتاه)

مجتمع اداری تجاری آرش
۰۵ مرداد تا ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

مکتب تهران
۱۵ آبان تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۰ و ۱۶:۰۰
:   و ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه درام نویسی؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

مکتب تهران
۱۵ آبان تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی؛ دومین دوره مدرسه‌ای تئاتر مکتب تهران

مکتب تهران
۱۵ آبان تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی یکساله نمایشنامه نویسی

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۳۱ شهریور تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
:   و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری (فرار از جزیره تَن - سکوت)

کانون فرهنگی شهید انجم افروز
۲۰ تیر تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری، کارگردانی و درام‌نویسی؛ سومین دوره مدرسه های تئاتر مکتب تهران

:  ۵,۴۰۰,۰۰۰ و ۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه شیرجه‌های نزده در بازیگری

مجتمع اداری تجاری آرش
۰۸ مرداد تا ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
:   و ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تهیه‌کنندگی و تولید تئاتر

مجتمع اداری تجاری آرش
۲۷ تیر تا ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه قصه بازی

مجتمع اداری تجاری آرش
۲۷ مرداد تا ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نوشتن علیه نمایشنامه

:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی استاد رضوی

:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری کودک و نوجوان

۰۵ تیر تا ۰۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی اسطوره شناسی

موسسه فرهنگی و هنری تاریک و روشن اسطوره
۰۲ آبان تا ۰۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی کارگردانی و بازیگری مدرسه تئاتر برگ

موسسه فرهنگی و هنری برگ
۱۸ آبان تا ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

برنامه نمونه بدون گزینش صندلی (خریداری نشود)

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۸ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰ تومان

وبینار نمونه (این وبینار خریداری نشود)

:   و ۱۰۰,۰۰۰ تومان