نمایش ها

نمایش یک صحنه برای یک نفر

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۴ شهریور تا ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش خواستگاری به زبان انگلیسی

سالن مستطیل
۲۷ شهریور تا ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش حکم مرگ به سبک ارمنی ها

تالار حافظ
۰۶ شهریور تا ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

اجراخوانی جنگ

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱)
۲۸ شهریور تا ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش مهمانسرای دو دنیا

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۳۰ شهریور ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش امروز، روز خوبیست برای مردن

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۱۰ شهریور تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۵
:  ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی هفت شاهانه

تماشاخانه ایران تماشا
۳۰ شهریور ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش شب به خیر مادر

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۱ شهریور تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۵
:  ۳۵,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش غروب روزهای آخر پاییز

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۵ شهریور تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۵ و ۱۷:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دو در شصت (۲ در ۶۰)

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۲ شهریور تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش به زبان خواب

تئاتر مستقل تهران
۲۷ شهریور تا ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش گرگ ها

تالار حافظ
۰۴ شهریور تا ۰۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش نقل سرخ

سالن نمایش استاد خمسه
۲۹ شهریور تا ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش لاموزیکا سوم

مکتب تهران
۱۰ مرداد تا ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش مشاوری به نام شازده

تماشاخانه شانو
۳۰ مرداد تا ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش ستاره شناس

تئاترشهر - سالن سایه
۳۰ مرداد تا ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش ۱۴۳۸ هـ . شـ

تماشاخانه شانو
۲۴ شهریور تا ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰ و ۱۸:۴۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش کریملوژی

تئاترشهر - سالن قشقایی
۱۰ شهریور تا ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش امشب اینجا

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۴ شهریور تا ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۵۰,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش در اسکله

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۴ شهریور تا ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش باد که می نویسد

تئاترشهر - پلاتو اجرا
۲۶ شهریور تا ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۵
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش آنکس که نیامد می داند

تئاترشهر - پلاتو اجرا
۲۶ شهریور تا ۰۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش دردسر به سبک جولیا

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۰۶ مهر ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش پس از برخورد جسم سخت به سر

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱)
۰۶ مرداد تا ۰۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش پاتریک کلایورت

فرهنگسرای نیاوران - سالن گوشه
۰۱ شهریور تا ۰۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش آقای بدشانس

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۲۲ شهریور تا ۰۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش شک

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۲۲ شهریور تا ۱۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش میمون

تالار مولوی - سالن کوچک
۲۴ شهریور تا ۱۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش ٢٣ خنده تا مرگ

تماشاخانه ایران تماشا
۲۴ شهریور تا ۱۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش چشم مرکب

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
۲۵ شهریور تا ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش ادات مرگ

تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱)
۲۵ شهریور تا ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش رقص کاغذپاره ها

مجتمع ابوالفتوح رازی - شهر ری
۰۱ مهر تا ۱۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش فقط چهل روز‌ِ بودم

حوزه هنری - تماشاخانه ماه
۲۴ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش دستم را نگیر

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
۱۲ مهر ساعت ۱۵:۰۰
:  ۵۰,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش شین

پردیس تئاتر تهران - سالن جمشید مشایخی
۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آواز قو

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۱۰ شهریور تا ۱۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش خلود

مجموعه فرهنگی سرچشمه (شهدای انقلاب اسلامی - هفتم تیر)
۲۵ شهریور تا ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش غلفتی

سالن استاد خسرو شکیبایی
۲۷ شهریور تا ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش عمل

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۲۴ شهریور تا ۱۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش آرش

تئاترشهر - سالن چهارسو
۱۰ شهریور تا ۱۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش شاتر شیطان

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۲۴ شهریور تا ۱۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۴۵
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش هر آنچه که دوست داری از دست خواهی داد

تئاتر هامون
۲۵ شهریور تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۲۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش فولاد هرگز زنگ نمی‌زند

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۲۴ شهریور تا ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش درخت بلوط

تئاتر شهر شیراز - سالن ابوریحان
۰۴ مهر تا ۱۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش رگ

تئاترشهر - سالن چهارسو
۰۴ شهریور تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش وقتی کبوترها ناپدید شدند

تئاتر مستقل تهران
۲۲ شهریور تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش خاطرات فیات تابستان ۵۹

حوزه هنری - تماشاخانه مهر
۲۷ شهریور تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۵
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش سگ‌های مرده

تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
۰۱ مهر تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۵
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش حماقت ایکاروس

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۰۱ مهر تا ۲۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۴۵,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش آزمایشگاه متروک

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۰۳ مهر تا ۲۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

اپرای عروسکی حافظ

تالار فردوسی
۱۰ مهر تا ۲۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش مشق شب

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۵ شهریور تا ۲۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش بهار شکنی

تالار مولوی - سالن اصلی
۲۷ شهریور تا ۲۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش خاندان چن چی

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۲۴ شهریور تا ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ و ۱۹:۳۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی عالیجناب اژدها

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۳۰ شهریور تا ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش پشت دیوار عمارت

تماشاخانه سرو
۲۴ شهریور تا ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش پپ

تئاتر هامون
۰۱ مهر تا ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۵
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش افرای ژاپنی

تئاتر هامون
۲۶ شهریور تا ۲۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش موسیقی مجلسی

خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
۱۰ مهر تا ۲۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش پنجاه پنجاه

تماشاخانه هیلاج
۲۷ شهریور تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش ساعت

تالار حافظ
۰۷ مهر تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش سه کیلو ۲۵۰ گرم

عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
۰۷ مهر تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۴۵,۰۰۰ تومان

نمایش فورس ماژور

مجموعه تئاتر دیوار چهارم
۰۱ مهر تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش در انتظار ماهی سیا متوسط

تماشاخانه شانو
۰۱ مهر تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
:   و ۴۰,۰۰۰ تومان

اپرای عروسکی مولوی

تالار فردوسی
۲۸ مهر تا ۲۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
:   و ۵۰,۰۰۰ تومان
فیلم ها

فیلم نمونه در چارسو (تنها برای تست)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۲
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۰
:   و ۴,۰۰۰ تومان

فیلم نمونه در کورش (تنها برای تست)

پردیس کورش، سالن البرز (شماره ۷)
۱۴ مهر تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
:   و ۵,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یکم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت ششم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هفتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت هشتم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت یازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل دوم) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پنجم

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت یازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت دوازدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت سیزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت چهاردهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت پانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت شانزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هفدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت هجدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت نوزدهم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیستم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و یکم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و دوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و سوم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و چهارم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و پنجم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و ششم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هفتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل اول) - قسمت بیست و هشتم

:  ۱,۰۰۰، ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت نهم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پنجم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهارم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوم

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰، ۲,۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت اول

:  ۱,۵۰۰، ۱,۸۰۰ و ۲,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت یازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت دوازدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت سیزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت چهاردهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت پانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان

سریال شهرزاد (فصل سوم) - قسمت شانزدهم

:  ۲,۰۰۰، ۲,۲۰۰، ۲,۵۰۰ و ۳,۰۰۰ تومان
گردش ها

گردش رازهای خیابان لاله‌زار

:   و ۵۹,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازاریابی دیجیتال

:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

گردش پله پله تا ملاقات خدا |قونیه|

:  ۶,۴۵۲,۹۰۰، ۶,۰۳۲,۹۰۰ و ۵,۱۰۸,۹۰۰ تومان

گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |برج آزادی و برج میلاد|

:   و ۶۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تخصصی بقا در جنگل

:   و ۸۵۰,۰۰۰ تومان

گردش فستیوال غذاهای دریایی ایران

:   و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

گردش دو روزه «گنج ساسانیان»

:   و ۶۹۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تحول جانداران در گذر زمان

:   و ۱۳۰,۰۰۰ تومان

گردش راه آهن |ریل‌رو|

:  ۲۰۹,۰۰۰ و ۱۷۹,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

:   و ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی راهنمایان اکوتوریسم

:   و ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

گردش خانواده، کودک و هنر طبیعت |پیکرتراشی چوب|

:   و ۳۵,۰۰۰ تومان

رویداد بازی رومیزی در الک‌دولک

الک دولک
۲۰ تیر تا ۲۱ تیر ۱۳۹۹
:   و ۱۰,۰۰۰ تومان

گردش گردش خانه موزه بازار |با نگاهی به زندگی زنان قاجار|

:   و ۷۵,۰۰۰ تومان
برنامه ها

کارگاه آموزش نقاشی

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۳۰ مرداد تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۰:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه شعر

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۲۸ مرداد تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی خلاق

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۳۰ مرداد تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه هنرهای نمایشی (از آب تا نقش آبرو)

بوستان شفق
۳۰ شهریور ساعت ۱۷:۰۰

کارگاه هنرهای تجسمی (از کساء تا عاشورا)

بوستان شفق
۳۰ شهریور ساعت ۱۷:۰۰

کارگاه هنرهای آوایی (از یاس تا آوای یاسین)

بوستان شفق
۳۰ شهریور ساعت ۱۷:۰۰

کارگاه هنرهای ادبی (از نی تا نینوا)

بوستان شفق
۳۰ شهریور ساعت ۱۷:۰۰

کارگاه شگردهای طنزپردازی

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۲۳ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازی نمایش

موسسه فرهنگی هنری هنرنمای سورا
۰۱ شهریور تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه حرکت معاصر

موسسه فرهنگی هنری هنرنمای سورا
۰۱ شهریور تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نُتریتم بدن بازیگر

موسسه فرهنگی هنری هنرنمای سورا
۰۱ شهریور تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تجزیه و تحلیل فیلم؛ نما به نما

آکادمی آنلاین سرزمین هنر
۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آشنایی با ۷ دستگاه موسیقی ایرانی

آکادمی آنلاین سرزمین هنر
۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه گویندگی و فن بیان و هشت ویژگی جهانی مجری شدن

آکادمی آنلاین سرزمین هنر
۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تیترنویسی در وب

آکادمی آنلاین سرزمین هنر
۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمنامه نویسی برای سریالهای تلویزیونی

آکادمی آنلاین سرزمین هنر
۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه گریم به زبان ساده

آکادمی آنلاین سرزمین هنر
۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تجزیه و تحلیل فیلم

آکادمی آنلاین سرزمین هنر
۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اصول مصاحبه با رسانه ها

آکادمی آنلاین سرزمین هنر
۱۵ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

باشگاه کتاب‌خوانی سفیر

سالن مربع
۳۱ شهریور ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه نویسی

خانه هنر دیوار
۰۲ مرداد تا ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگردانی کالبدشکافی جهانی نامریی

خانه هنر دیوار
۰۳ مرداد تا ۰۴ مهر ۱۳۹۸
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کنفرانس رازهای موفقیت و برندسازی شخصی

مرکز همایشهای بین‌المللی برج میلاد
۰۵ مهر ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۴۷,۵۰۰ تومان

کارگاه داستان نویسی (دوره اول)

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۱۰ شهریور تا ۱۰ مهر ۱۳۹۸
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه گریم فانتزی

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۳۰ مرداد تا ۱۰ مهر ۱۳۹۸
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمنامه نویسی خلاق

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۳۰ مرداد تا ۱۰ مهر ۱۳۹۸
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلم‌سازی خلاق

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۳۰ مرداد تا ۱۰ مهر ۱۳۹۸
:   و ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه سبک در سینما

آموزشگاه هنرهای نمایشی رویداد
۱۱ مرداد تا ۱۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری روایی (تئاتر موزیکال)

مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی
۰۵ تیر تا ۱۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فن بیان و گویندگی

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۳۰ تیر تا ۱۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۰
:   و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه سلفژ

خانه هنر دیوار
۰۱ مرداد تا ۱۵ مهر ۱۳۹۸
:   و ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تای چی

خانه هنر دیوار
۰۱ مرداد تا ۱۵ مهر ۱۳۹۸
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فرم پریدن آبی ست: رهایی و نوشتن خلاق برای تولد یک نمایشنامه

خانه هنر دیوار
۰۱ مرداد تا ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۷۰۰,۰۰۰ تومان

برنامه نمونه بدون گزینش صندلی (تنها برای تست)

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۱۰۰ تومان

کارگاه بازیگری، کنش نامرئی

موسسه نقطه نظر فیلم P.O.V
۱۵ مهر تا ۱۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰
:   و ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آمادگی برای صحنه ۳

موسسه پیام رسان حکمت و اندیشه
۲۹ خرداد تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸
:   و ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری مقابل دوربین

موسسه نقطه نظر فیلم P.O.V
۱۵ شهریور تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه سه ماهه فیلمسازی

موسسه نقطه نظر فیلم P.O.V
۱۵ شهریور تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی استاد رضوی

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۰ خرداد تا ۲۰ مهر ۱۳۹۸
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمنامه نویسی و تبدیل داستان به فیلمنامه

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۳۰ مرداد تا ۲۵ مهر ۱۳۹۸
:   و ۵۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه خوشنویسی

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۳۰ مرداد تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸

کارگاه عکاسی خلاق

موسسه فرهنگی هنری حرکت درست
۳۰ مرداد تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸
:   و ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری و خلاقیت

:  ۶۰۰,۰۰۰، ۷۰۰,۰۰۰ و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نمایشنامه ‏نویسی، شناخت درام

موسسه نقطه نظر فیلم P.O.V
۱۵ مهر تا ۰۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی نمایش رادیویی

موسسه فرهنگی پارد
۰۶ شهریور تا ۰۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی استاد رضوی (دوره یازدهم)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۰ تیر تا ۱۰ آبان ۱۳۹۸
:   و ۷۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بیان در بازیگری

موسسه نقطه نظر فیلم P.O.V
۲۵ شهریور تا ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰
:   و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه اسطوره های یونان

موسسه فرهنگی پارد
۰۴ شهریور تا ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه عکاسی مقدماتی

خانه هنر دیوار
۰۱ مرداد تا ۱۵ آبان ۱۳۹۸
:   و ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه داستان نویسی

موسسه نقطه نظر فیلم P.O.V
۱۵ مهر تا ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۸۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی تاریخ غیررسمی سینمای جهان

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۱۵ مهر تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

وبینار نویسندگی

۲۵ مرداد تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸
:   و ۱۹۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فرآیند رسیدن به نقش

تماشاخانه شانو
۰۱ اردیبهشت تا ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری در سینما با سیروس الوند

موسسه هلیا فیلم
۰۵ مهر تا ۰۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه کارگاه بازیگری سید علی محمد رضوی طوسی (از ایده تا اجرا)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۳۰ مرداد تا ۱۰ آذر ۱۳۹۸
:   و ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه آشنایی با ژانرهای سینمایی

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۱۰ مهر تا ۱۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی جامع تربیت مربی نمایش خلاق

آکادمی تخصصی و هنری راما - میدان فاطمی
۱۸ مهر تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۴:۰۰
:   و ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی فشرده و آزاد فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی (مقدماتی و پیشرفته)

:  ۹۰۰,۰۰۰ و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی استاد رضوی (دوره دوازدهم)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۳۰ مرداد تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری تئاتر (از ایده تا اجرا)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۲۰ خرداد تا ۲۵ آذر ۱۳۹۸
:   و ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه فیلمنامه نویسی

موسسه فرهنگی پارد
۱۰ شهریور تا ۰۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تولید فیلمنامه

خانه هنر دیوار
۰۱ مرداد تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۸
:   و ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه نویسندگی از ایده تا نوشته (داستان نویسی، نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی)

مجموعه فرهنگی هنری طوفان
۰۵ مهر تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
:   و ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بازیگری

مدرسه فیلم تجربه
۲۴ مهر تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
:   و ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه بینش و مبانی بازیگری - بگذارید نقش شما را بازی کند

تماشاخانه شانو
۰۱ مرداد تا ۰۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰
:   و ۳۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی بازیگری مدرسه سینمایی هنر ارجمند

آموزشگاه هنرهای سینمایی هنر ارجمند
۰۶ تیر تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پکیج صفحه گرامافون صدای طهرون قدیم

:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تجربه فیلم کوتاه

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۳۰ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰
:   و ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی فیلمسازی

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۳۰ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه مبانی نقد و زیبایی شناسی

موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم
۳۰ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
:   و ۴۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی یکساله نمایشنامه نویسی

موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان
۳۱ شهریور تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
:   و ۶۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی کارگردانی و بازیگری مدرسه تئاتر برگ

موسسه فرهنگی و هنری برگ
۱۸ آبان تا ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۰
:   و ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان