نمایش ها

رویداد نمونه (تنها برای تست)

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۰۱ مهر تا ۱۲ دى ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

...Leave a message

تماشاخانه سه‌نقطه - سالن خسرو شکیبایی
۰۱ اسفند تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

آخرین نامه

تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۲۷ بهمن تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

آسگاردیا

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۰۸ اسفند تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

اتاقی در هتل لندن (مردی بر کف اتاق)

آموزشگاه سینمایی هفت هنر
۱۷ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

اتوبوسی به نام هوس

تماشاخانه بازیگاه
۱۴ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

افق در استامبول

تماشاخانه بازیگاه
۱۶ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

ال نینو

تالار ناصرخسرو
۰۱ اسفند تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

النینو

تماشاخانه بازیگاه
۱۴ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

اینا همه خوبن

تالار مولوی - سالن بزرگ
۰۳ اسفند تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

باز کردن بسته

تماشاخانه بازیگاه
۱۶ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به خانه

سالن ارغنون
۱۵ بهمن تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۱۵
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

باغ آلبالو

تالار وحدت
۲۴ بهمن تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰، ۲۵,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰، ۴۵,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

بر پهنه چشمان مغربی ات

اداره تئاتر - خانه نمایش
۰۸ اسفند تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

برادرها می‌میرند

تماشاخانه بازیگاه
۱۷ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

برای کلاه آهنی‌ها

تئاتر باران
۱۴ بهمن تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

برجک شماره ۳۷

آموزشگاه سینمایی هفت هنر
۲۱ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

برف هنوز چشمانم را فرو بسته است

تماشاخانه بازیگاه
۱۴ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

برلین

آموزشگاه سینمایی هفت هنر
۱۹ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

بکت و داستایوفسکی

تماشاخانه بازیگاه
۱۸ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

بی خان و مان

تماشاخانه بازیگاه
۱۳ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

پاپا اتللو

تالار مولوی - سالن کوچک
۰۳ اسفند تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

پاییز

آموزشگاه سینمایی هفت هنر
۱۹ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

پزشک نازنین

تماشاخانه سه‌نقطه - سالن استاد رکن‌الدین خسروی
۰۳ اسفند تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

پزشک نازنین

تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۲۱ اسفند تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

پژواک

آموزشگاه سینمایی هفت هنر
۱۵ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

پنهان شدگان

تماشاخانه بازیگاه
۱۵ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

پوف

آموزشگاه سینمایی هفت هنر
۱۷ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

پیچ تند

تماشاخانه بازیگاه
۱۸ اسفند ساعت ۲۱:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

تبعید رویان

تماشاخانه بازیگاه
۱۷ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

ترس

آموزشگاه سینمایی هفت هنر
۲۲ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

تریکه

تماشاخانه بازیگاه
۱۳ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

تعطیلات آخر هفته

تالار مولوی - سالن بزرگ
۲۵ بهمن تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

جعبه پاندورا

تماشاخانه بازیگاه
۱۷ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

جلسه خانوادگی

تماشاخانه سه‌نقطه - سالن خسرو شکیبایی
۰۱ اسفند تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۱۵
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

جهنمیان

تماشاخانه بازیگاه
۱۶ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

جیم، جام، جسی

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۴ اسفند تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

چوپان و چوب جادویی

کانون نمایش امام خمینی
۲۰ بهمن تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

حرفه ای

تماشاخانه پالیز، سالن ۱
۱۷ بهمن تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

حشره

تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۱۴ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

خانم ایکس

خانه نمایش دا
۲۷ بهمن تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

خانه‌اى در انتهاى خیابان بهار

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۴ بهمن تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

خبرگو

سالن ارغنون
۱۴ بهمن تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

خدای کشتار

تماشاخانه پالیز، سالن ۲
۲۴ بهمن تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

خرس

آموزشگاه سینمایی هفت هنر
۱۸ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

داستان تاسیس

تماشاخانه بازیگاه
۱۵ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

دنیای مطبوعاتی آقای اسراری

تالار محراب - سالن اصلی
۱۳ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

دور دنیا در هشتاد دقیقه

فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
۲۰ اسفند ساعت ۱۵:۰۰
:  ۷۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان

رورانس

فرهنگسرای بهمن
۰۶ اسفند تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

روز وودی آلن

موسسه گندم، سالن استاد پرویز پرستویی
۱۷ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

ریش فیدل غبغب مرکل

تماشاخانه پالیز، سالن ۱
۲۶ بهمن تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ تومان

زمستان ۶۶

تئاتر باران
۱۴ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

زنبور

خانه نمایش دا
۲۷ بهمن تا ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

زندگی معمولی معمولی معمولی

تماشاخانه بازیگاه
۱۷ اسفند ساعت ۲۱:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

سال بلوا

آموزشگاه سینمایی هفت هنر
۲۰ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

سرشاخ

تماشاخانه بازیگاه
۲۵ بهمن تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

سعادت لرزان مردمان تیره روز‎

تماشاخانه بازیگاه
۱۵ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

سمفونی ماهتاب

آموزشگاه سینمایی هفت هنر
۱۶ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

سه گانه پاریسی

آموزشگاه سینمایی هفت هنر
۱۵ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

شب

تئاترشهر - سالن سایه
۰۹ اسفند تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

شعله ۲

سالن حافظ
۲۴ بهمن تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۱۵
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

عبدل میمون لات پا کوتاه

تماشاخانه فانوس
۰۸ اسفند تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

عروسک گمشده

تماشاخانه بازیگاه
۱۳ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

عروسی

تماشاخانه بازیگاه
۱۴ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

غبار

تالار وحدت
۱۹ بهمن تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۰۰
:  ۵۰,۰۰۰ تومان

غروب روزهای آخر پاییز

تماشاخانه دراما
۲۴ بهمن تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

فریدون فرمانی فراهانی

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۰۴ اسفند تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

فیلم تئاترهای باران

قوانین حمل سلاح

آموزشگاه سینمایی هفت هنر
۱۶ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

کابوس حضرت اشرف

ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
۱۳ بهمن تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۳۵,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان

کافه سایه

تماشاخانه سه‌نقطه - سالن استاد رکن‌الدین خسروی
۰۴ اسفند تا ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

کلفت‌ها

سالن ارغنون
۰۳ اسفند تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۰
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

گالیله

تئاتر باران
۰۹ اسفند تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

گردشگرانی از فارست هیل در سوئیت شماره ۷۱۹ هتل پلازا

آموزشگاه سینمایی هفت هنر
۲۰ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

لیرشاه

ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
۲۴ بهمن تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ تومان

مافیا

تئاتر باران
۱۵ بهمن تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۰۰
:  ۳۰,۰۰۰ تومان

مانوس

تئاترشهر - سالن قشقایی
۲۴ بهمن تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

مجلس قربانی سنمار

تماشاخانه بازیگاه
۱۸ اسفند ساعت ۲۰:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

مدارِ بسته

تئاتر مستقل تهران
۱۴ بهمن تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰ و ۱۹:۰۰
:  ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

مراسم قطع دست در اسپوکن

تماشاخانه بازیگاه
۱۶ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

مرثیه‌ای برای یک سبک وزن

تماشاخانه بازیگاه
۱۵ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

مرسی به خاطر ساندویچ ها (رقص کاغذ پاره ها)

آموزشگاه سینمایی هفت هنر
۲۱ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

مرگ در میزند

آموزشگاه سینمایی هفت هنر
۱۸ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

مستخدم ماشینی

تماشاخانه دراما
۱۴ اسفند ساعت ۱۹:۳۰ و ۲۱:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

مستند شلتر

تئاترشهر - سالن قشقایی
۲۵ بهمن تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

من...

پردیس تئاتر تهران (خاوران)
۱۷ بهمن تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

نا گفته‌ها

آموزشگاه سینمایی هفت هنر
۲۲ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

نمایش بازگشت به منفی ۱۸

تماشاخانه بازیگاه
۱۸ اسفند ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

ویولن تایتانیک

کارگاه دکور بنیاد رودکی
۱۹ دى تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

هام

تئاترشهر - سالن سایه
۲۴ بهمن تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

همه چیز می گذرد، تو نمی گذری

تماشاخانه لورکا
۰۷ اسفند تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

یادآورى

آمفی تئاتر مرکزی، دانشگاه صنعتی شریف
۰۷ اسفند تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان

یرما سلما

تماشاخانه بازیگاه
۱۸ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
:  ۱۰,۰۰۰ تومان
برنامه ها

محصول نمونه (تنها برای تست)

:  ۱۰۰ تومان

آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم

موزه هنرهای معاصر تهران
۱۸ اسفند ساعت ۱۶:۰۰
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

آموزشی کار آفرینی در رسانه‌های اینترنتی

ایوان شمس
۱۲ اسفند ساعت ۱۵:۰۰
:  ۴۰,۰۰۰ تومان

برگه نمونه (تنها برای تست)

تالار وحدت
۱۷ ارديبهشت تا ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۰۰
:  ۲۰,۰۰۰ تومان

تکانه کار آفرینی

دانشگاه تهران، تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۱۱ اسفند تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۰
:  ۴۵,۰۰۰ تومان

تکانه ویژه

دانشگاه تهران، تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۱۳ اسفند تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۰
:  ۱۱۰,۰۰۰ تومان

سماع

:  ۱۵۰,۰۰۰ تومان

شب‌های ادبیات انگلیسی (تحلیل گزیده از اشعار مدرن انگلیسی)

پردیس سینمایی چارسو - سالن ۲
۱۵ اسفند ساعت ۱۹:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

عکاسی مقدماتی

:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

عکاسی مقدماتی

:  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کاربردی دیجیتال مارکتینگ (Digital Marketing)

:  ۴۱۸,۰۰۰ تومان

گروه میلیاردرهای ایران

دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
۲۸ ارديبهشت ساعت ۰۸:۰۰
:  ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نمونه بدون گزینش صندلی (تنها برای تست)

خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
۱۶ مهر تا ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
:  ۱۰۰ تومان